VAKYAPADIYAM
brahma_kandam
bsamudesha
dicksamudesha
dsamudesha
dwitiya_kandam
gsamudesha
gunasamudesha
k_samudesha
kalasamudesha
lingasamudesha
purushasamudesha
sadhanasamudesha
sankyasamudesha
upagrahasamudesha
vrtti_samuddesa