(1161) iɺ ʴEɮ& *4*3*134*
iɺ ʴEɮ&* ɹ`xiuEɮ +hn& &* PnƤr
`iɺ'[<i]Oɽhɺ xɴi {xɺiɺiH* +hnɺi x xɴixi, `|MnҴi&' `|Mɴx'ni ʴʶɹ]ɴvʮSSnxvEiii* < `|hɮVin\', `+\', `+xnknS' ɪbiɪ&', `xi rɮn&', `{ɹ]SS'inʦɮ{ɴnx Iɨhin|h, +tnkɨ, +r , |i{nɴIɨh|iɪ Snɽhʨi {ɪDZS iinɽi---+ɶ<in* +x¦ɺx¶ɤn xx|iɪxi* `nκiEx'* xɺiɮh jɪ%{tnk&* |Sxɺ iɺiɺ xɴkinvEɮH|iɪ x |ɴixi <i x `E* ɱ&, &*
(
1162) +ɪɴ S |hvɴI䦪& *4*3*135*
SuEɮ <i* ix Iɨh|iɪ& |hnκjɦ%lu ɴxix䦪ɺi ʴEɮ Bi ʱiɨ* ɪڮ <i*
`|hɮVin&' <i\* +xnkn\& ʺrinnktl, r֨ɪbvxl SɴɶEʨn {ɮinxnkn{ |ɴii* +vɦ =nɽi---ʨi* ڴǶɤn& `ihvxx S nɹ'ʨitnk&* {{{ɱɶɤni `Pɴxi'<ixxtnk&*
(
1163)ʤɱn%h *4*3*136*
ʤɱn%h * +\¨ɪ]{ɴn&
. ʤɱ ʽ Ehb nM ɺڮ Mvx <I E{Ǻ hn--ʤɱn&*
(
1164) j{Vix& E *4*3*138*
j{Vix&*
`ʤɱn%h'ii%xִixnɽ--+hºni* `+\'iɺɪɨ{ɴn&* +|hninɪɴ x ɴiiɶɪxɽ---ʴEɮ <i* j{ֹʨi* j{h ʴEɮ&* B Vix ʴEɮ Viֹɨ*
(
1165) +\ *4*3*139*
+\* +xnknxnnɽhɨ* nnɮʨi* nnɯ
--pnɯɤn `ʨinlxʨ'itnk*
(
1166) +xnknS *4*3*140*
nvilʨi* nvx iɹ`ii
`{ l&'<i E&* ={{nɨɺ&* {޹nniiEɮ iEɮ&* Enkɮ{n|Eiɺɮhxinkiɨ* B E{il%{ vɨ*
(
1167) {ɱɶn *4*3*141*
{ɱɶn * =ɪjʴɦɹɨ* {ɱɶJn˶ɶ{ɺxnxxɨxnknizi |{i
, EҮʶɮҹʴEREi{ڱɺɪɴɺɶɤnxɨ|{iʴvxi* {ɱɶʨi* {ɱɶɤn Pininxink&* Jnɤn&`+Vɮʶʶɮ'in ES|iɪxi x{ii&* ˶ɶ{ɶɤn& `+l uiҪ |Mҹ'ni iǨx `{xix Mִnx'ʨi vnk&* `{n ESSSɱx'`+xnkiɶS n'ʮi S* EɮҮʨi* `EiҮx'* xi»h EҮɤn%ɨtnk&* `Eiæɨҹx' `{ަ ESS'* {ڴǴSUҹɶɤn%{tnk&* ʴEREi{ڱɺɪɴɺɶɤn& `Oɨnx S'itnk&*
(
1168) ɨ& \ *4*3*142*
ʹkxRʹi* ]kxRʹi* ]kxRʤi i vɴ&*
(
1169) ɪbiɪǹɪɨɦISUnxɪ& *4*3*143*
ɪbiɪ&* ɹɪ E
?* Jn { <i kEɮ&* xx ɪ] Eα{Eiirʨnʨi Si* +jɽ&---n ɼS& {ɮ ɪ]%lxiɮ{ɮiɨi ii{ɪOɽlǨn* `nSɶUxn'i jɺ `nS B'i xɪɨli t{n Mil il{ `nSɶUxn'i ʴ{ɮixɪɨɶRExɴkl ɹOɽh Eiʨi* +vEɮn ʴEɮɴɪɴɪǦ Biɪʮi Sx ʴɶ|iɪ& `|hɮVin'%\iɨnɺiuɪ%{ l niɨlǨ* E{iɨɪ* ɪɨ* <* ʴEɮɴɪɴɦ ɽ |iE `+ISUnxɪ'ʮi ɨvi ɨɺxnni lɺRJ x* +ɶxʨi* `ʴx{ |iɪ {ڴkɮ{n { S&'<i Sxnɦnɤn nɤn { +ɶzi xxiɨɴʶɹi* il EɹɽQ Y ɪǪ nxi ʺɹ`xi{ni& i%E xɨ, ij YitiE E|iɪɺ%ɴ +zi xɨ ɴi, iɺɴɪɴ +ɶx, ʴEɮ%{ɶxʨi ɴi* x S `+x ʴEɮ'<i ]{& ni S, |ʺriɮix {ɹhɴSE ij Oɽi֨Siii* ɺiiɺi `iɺn'ʨi ɨxʴɴIɪ {ɹhɴSE{ɶxɤn%%xʨi ʴɹi, {] ֮iɴi* nM& {&* E{Ǻʨi* nMɶɤn Pininxink&*`E\& {ɺ&' <i {ɺ|iɪ Mh {ɮ S E{ǺҶɤn ViɱIhRҹxi& * iɦ `+xnknS'<i\ vi ʤɱnSnh*
(
1170) xi rɮn& *4*3*144*
xi r* <
`ɹɪɨɦISUnxɪ'ʮixִii <i k&* xxɨxxnɪvEh RESɪ& `+xxiɮ +ixxnɪ&'<i i `+xxnɪ <i ʴEɮ ɪ'biH iiEl RMSUi?* `|S֪ ɪ'bi i HSiʨi Si* +jɽ&---|S֪ ɪ]{ |Eilʴɮvx n&Jɺ i%xִkɱɦi|Ei ʴEɮl& {ɪǴɺii iɨɶɪ&* u `xi r'ij ɹOɽh xxִii* +xִkɴ{ `ɹɪ xiɨ, +xj CSiE&'<iʸi ɪ] ֺv&* +l `i֨xֹ䦪'<ixִiǨx `ɪ] S'i jh +Mil ɪ]* ʴEɮ <i ilElElxɨ * +i& REMɴi{nHxɴti* ɮɪʨi* ɮ n iE] ih ɱV <i ɮn&*
BES xiɨ* BES xiʨi*
`xi r'i xiOɽh MʴɦMxxj{ CSuvxl, ixiɱɦi <i ɴ&* BESin ʺr nn SUn{`x ʴɺ{ɹ]lʨiɽ&*
(
1171) MS {֮ҹ *4*3*145*
MS {֮ҹ* {֮ҹ x ʴEɮ
, x{ɴɪɴ&, il{ `iɺn' ʨil% |iɪ&* ʴEɮɴɪɴi M{ɪɺi Ii* {֮ҹ E?* Mɴ {ɪ&*
(
1172) iɱɪɴɦɨ *4*3*149*
ɴE <i* ɴɶɤnuEɮ%h
, inxii `ɴn&'<i l Ex*
(
1173) iɱn%h *4*3*152*
iɱn%h* +\¨ɪ]ʮi* iɱɶɤnɨEɤnɦ rixɪ] |{i&* ̽h ʴEɮ ̽hɨ*
`|hɮVin%\'* ii `\iɶS ii|iɪ'ni\|{i&, 䦪ɺixnknin\|{i&* ilʽ ʴʶoʶɦʨxpɤn ={{n ڱʴɦVniiE&* `+xɨ{'i nP&* <xpʴɶ&* <xpo&* `S{ xix'{StS* `S{{ҪI'ɤn `Pɴxi--<i vnk& `ʡ&'<inEɮ]]{& |M ɮ|ɴk&* <xpɪvɶɤn& ɨɺɺɮhxink&* +hOɽh vEvxlǨ* lʴʽi|iɪʴv ̽ɤnurIh ɪ] i, `\iɶS ii|iɪ'ni\ vxx Sxɺ Sʮiliniɽ&* iɱrxֹi* Mhɺjʨn* ]E <i* < rIh ɪ] |{i&* i{xҪn&--`+xnknS'i\|{i&*
(
1174) |hɮVin%\ *4*3*154*
|h* +xnkn\& ʺrii{ʮʶɹ]ʨɽnɽh* inɽ
---E Eʨi* EEɤn `|hx E{ڴh'ʨitnk* Viʨi* Vi Һ =nɮ Eh] Eɮin Vin& * i +xnknx {x& {` ɪbvxl&* +xl ʽ {ɮixɪ] n*
(
1175) \iɶS ii|iɪi *4*3*155*
ɨұʨʨ* ɨұɶɤn&
`ɨ& '\i \xi&* nvili `+xnknS'i\* nvilɺ nvilɨ* 豴ɨɪʨi* ʤɱɶɤn%hxi&*
(
1176) Giɴi{ʮhi *4*3*156*
xιEEʨi*
`ix Gi'ʨi `E* i&* iE <i* `iSS `xi'*
(
1177) =hǪ *4*3*158*
+h\ʴi* =ɶɤn&
`ihvxx S' <itnk&* >hǶɤni |i{nEɮhxink <i ɴ&*
(
1178) Bh f\ *4*3*159*
Bh f\* |h\%{ɴn&* jʱRMxnnɽ
---Bhɺii*
(
1179) M{ɪɺi *4*3*160*
M{ɪɺ&* t{ ɴj MVn|ɺRM nHil{
`ɪbiɪ'ʮi {I |{i ɪ] vi {xɮ uv&*
(
1180) pS *4*3*161*
pS*
`+\&', `BES xi'ʨi ɪ]S{ɴn%ɨ* pʨi* `+Mh&', `xi ʪ |iɪ'* `pMhE'in |ɪVɨxpɶɤni Mhpi +ɸҪi <i pvi& `+S 'ni i|iɪxi&*
(
1181) x ɪ& *4*3*162*
x ɪ&* i%{ɴn&* pɪʨi* p̴Eɮi |ɺln{ʮhʨil&*
(
1182) E *4*3*163*
E* ʴEɮɴɪɴi* ʱiɺ Iɺ ɨɴɪɴ
, ʴEɮS* ixxiɮκx|iɪ&* +ɨɱEʨi* ɪ] E* `HriɱE'i Rҹ E* x Sj lxɴnɴx `ɺi S'<i {& RJ&, `E {i x lxɴ'niɦ{ni* +i B {\Sʦ& {]ʦ& Gi& {\S{]ʮij `+vv{ڴ'i `\ E Ei `Hri'iRҹ E {iix lxɴk%ɴnEɮ hn x ɴi*
(
1183) {In%h *4*3*164*
{In%h* +\%{ɴn& * ʶOEExvڶɤnɦɨ
`+'\i, +x䦪ɺixnknin\& |{i&* {I xOv +il <RMn ʶO EExv ޽i* ij {Iɶɤn& `ʡ&'<ixink&* xOvɶɤn `Pɴxi' <i vnk&* +ilɶɤni Pininxink&* <RMnҤ޽iҶɤn MnRҹxi* `+ɷilɴhɴ{IxOvRMn '<iɨɮ&*
(
1184) xOvɺ S Eɱɺ *7*3*5*
xOvɺ S* Eɱɺi E
?* xOڱ ɴ xOvɨڱ&--ɱɪ&* xE--ii xOv <i i{k{I xɪɨlǨ, +i{k{I i ʴvlǨ*
(
1185) Vɨ *4*3*165*
VɨΤi* x{ƺE򿺴&*
` Vɨ Vɨ¤´& j Vɨ Vɨɴɨ'*
{Eֹɨ{ɺRJxɨ* {Ei* {Ex ֹxii {Eֹ&* ҽ&* nM <i* ʤɱth E*
{ɨڱ ɽɨ* αEi* +xnkɱIhɺ%\ {*
`nx S'i ʡ]jxαEɶɤn uiҪɨnkɨ* ViʴnɮҶɤn nnRҹxi* {]xi* ʤɱninh* ɱɶɤn& |i{nEɮhxink&*
(
1186) iCnɶS *4*3*167*
iCnɶS* < pI|ɦiɦ
`xi r'i |{iɺ ɪ] {, +xnkn%\&, <iɮɺih&* ʱRMɨi* Sx i ʴɶ乪ɴn, `iCnִH'ʮiHini ɴ&*
(
1187) EҪ{ɮɤɪ\\ E S *4*3*168*
EҪʨi*
`|EGiSU&'<ivEɮ `iɺ ʽi'ʨi U&* iɺ U{ɴniɪ `=Mɴn i'---{ɮɴ nɯ* {ɮɴɶɤn%xnknin\[#&] ʺr iixɪMx i Ml Sxɨ* xS `ɺi'ɱ{ Ei `ɺiriɺ'i ɱ{x ʺrʨɹ]ʨi ʨiɴɨ, <iixִk&*
<i ikɤvxɨ ʴEɮl& |MnҴiҪɶS*