uxu{ɴnixɽ-+lE <i*
ʴɰ{hɨ{ ɨxlxɨ* ʴɰ{hʨi* {i vi <i i{k jɺ {ɶɤn%l{ɮ{ Jxijɮ ɤv Ci <i |M Jiɨ*
(
794) r x iɱIhɶSn ʴɶ& *1*2*65*
r x*
`+{i xi̽i r'ʨi {ڴSɪ& {ʮʹiɺ {hxHMj%{ɮ{ɪǪɺ Oɽh, Ejɨh x ɽSɪi* inɽ---Mj ʶɹi <i* `Mj x'<i i x jiɨ, `+{ivEɮnxj EE MjOɽh'ʨi ʺrxii* ix +{MɴɶSxxiɮ&, +{MʴɶS ִij xE&* Mʴki* Mʴkɺ Mj{i Mʴkʮiɺtx `r``CҮ ɽ'ʨi Eiɪ `E* < Ei Үi SvE{Ii xi ִiɨjEi {ɨ* MMǴiɪxʴi* < |Eiƶ {, x MjnEiɨ*
(
795) j {ƴSS *1*2*66*
j {ƴSS* r ji* Mj|iɪxi jҴSEʨil&* {ƴnɴEiɴIh ]Ei uSxxix ʴOɽɽ MMǪhʴi* +xִiǨx <i*
`ipVɺ ɽ---'<ii& `{ƴ'nilinɺ ɨxx n̶iɨ* +xl jiɺ%xɴixɱR x i* `MMx{ɶ'ij xi S ʺr* {in i xiinvi, ɨxin ʴɶxinniɽ&* `r x' <itxִixz---MM S iɪx S*
(
796) {֨xjɪ *1*2*67*
{֨xjɪ*
`r x'i xɴkɨ, `ɰ{h'ʨi ixִii, `i{j'<ikɮjɮi* ix `ɶS ɮ] S'ij x ɴi* +xl n%i|ɺRM&* iViɺɨx ɤnIhɺ jj{ƺiɨj|ɪHii* nii---, MSɪ, iɪ& ɽH `Bi Mɴ'<i xɪɨi x i, iɱIhʴɶ%ɴi* E i jҴSE {ƴSE `ɰ{h'ʨiE%xɪɨx i* +jɽ&---iniɮEiʴɶ%ɴ ii{ɪz n <i* `<xpxph'<in iE x ɴi, ji{ƺiiɮ{ƪMEiʴɶɺ nɴi* nii`----`Bi Mɴ'<i xɪɨi x 'ni xn nH, iiEl RMSUiɨ?* `inni& {x{ƺEi&'<i xɪɨ|ɴk jҴSx Mɤn %{ `Bi Mɴ'<i xɪɨi& |ɪM& vii Si* +j ESi----nC|nxɨjʨn* `xұ Mɴ'<i `xn Mɴ'<i xɪɨi x ninɽiǴɨ* +lɴ Biɶɤn%j%nxi& EǮS* BiɶS Bi S Bi Mɴ, EǮ Mɴ* `ɯ{h---'ʨixx jʱRMɶ i `Bi# Mɴ'<i{ ni lɸiɨ ɨlxҪʨiɽ&* in{ɮ x Iɨxi* `inni& '<i xɪɨ%%|ɴkɴ{ `{֨xjɪ'<i xɪɨ|ɴk `xұ Mɴ' `Bi Mɴ'<i xɪɨi& ʺnvii* +j nxi---`+uxuii{֯ʴɶhx'ʨiizɪʺr Sxɨ* `ʴɶ乪 αRM in ʴɶh乴{'i ɴǺƨiii, B S uxuii{֯ʴɶhιɴ BEʴɶh%{ `Bi'<ij `inni& '<inxɪɨ%|ɴk ʴɶ乪Miɨ ʱRM ɴii jҴSMɤn `Bi'<i ni `Bi Mɴ'<i xɪɨi x niI{& RMSUi Bi nE*
(
797) x{ƺEx{ƺExESSɺxiɮɨ *1*2*39*
x{ƺEx* +xiɮROɽhɨ
`BESS'ixxxxiɪiƤxvi, x iEhiɶɪxɽ--CҤ ʶɹi iSS BEni* +x{ƺExi E?* C S C S C* +j `BESS'i x ɴi* `+'Oɽhɨ `+Eɺ BEnɴ l ʴYɪi'iɨlǨ* +xl =kɮj{Eniɺxִk& RCi* C& {] <in* `C& C C'ʨi ʴOɽ&, `{]& {]'in|nx i C ɤn MhʱRMiɺhɪ*
(
798) {i j *1*2*70*
{iɨj*
(
799) ɶ֮& ɸ *1*2*71*
ɶ֮& ɸ* xxiiju l
, {i޶ɤnx i{j&, ɶ֮ɤnx ɸڷɶ֮Ihɪ vɺƦɤi* x S `ɰ{h'ʨinjɺɨڽnn{ ju uxuxɴklǨɴɶEʨi S, {I iɺ{ҹ]ini Si* +jɽ&--{i޷ɶ֮ɤnʮ i޷ɶɤn& EɱɪHʴɹɪ |ɪM ɮʪi֨ɮhҪh juɨ, +xʦvxɨʸi |iJxɺ%xSiini* i{iɮʴi* `{inMh i MhiʮSi'<i ii֮̽iii{ڴx{i& * `+xRi&'<ixR* ɸڷɶ֮ʴi* `ɸ& {ڴ{ix S i-iֱ |Eii'<i i& ɸ +̽ii{ڴx{i&*
(
800) innx ɴxiɨ *1*2*72*
innx ɴ&* ɴ& E
?* innʦz{ ɽH l i, |iɺk `innʦɮ ɽH'<il i* i{ɮʨi* ɤn{ɮʴ|iɹvni ɴ&*
innx ʨl& ɽH i{ɮ iSUi* inni <i* +tnikʺ&*
`innx [j] ɽ ʴɴIi & {֨x, SS x{ƺE, iux ʱRM|i{nEx ɴxii S'ʨil&* ExҪiERIɪɨlknnx* +{ɴnɽ---*
+uxuii{֯ʴɶhxʨi Hɨ* +uxui* uxunʴɶhx {ڴH x
, E i ʴɶ乪xPxiil&* xx `ECE]ɪڪ'<ij =ɪ{nl|vxix =ɪ{ ʴɶ乪iu乪xPxiɪɨ{ `ECE]ɪڪʴɨ'<i xɪɨi x ni Snj xɴ&---`{ɮαRM'ʨixx uxuii{֯ɪkɮ{nʱRMɴknkɮ{nʱRMɺ uxuii{֯|i{tix iαRMvxi%x|ɪMɺi x ESnx{{kʮi* ɪڮECE]ʴɨʴi* |Eix{ɪEiɨ{ii|ɺRMnH* iSSi* {{{ɱr* Si +v{{{ɱ* ii{֯ʴɶhɨnɽi---+v{{{ɱ i <l* t{ jx{ƺEvɮh& `i' <i |ɪMɺil{ `iSS iSS S +v{{{ɱɺi&'<itnɽhɨ*
(
801) Oɨ{ɶֺRP乴iɯh j *1*2*73*
Oɨ* Oɨ ɴ Mx&*
`OɨtJ\'<i &* ʱRMu%{ `Mɴ&'<i {ɺ ɨxiijʱRMɶɺ ɨɽ---< <i* B S `< S <ɶS <&'<i jʱRMɶ B ɴi, x ij `inni& {x{ƺEi ʱRMɴSxx'i {ʱRMɶ&, `Mɴ <&'<i ɹnɽhniE* +x i Oɨ{ɶֺRPʴɹɪi%ʴɶi `Mɴ&'<iɴi `<&'<i S jʱRMɶ B ni xκi REɴEɶ <iɽ&* Bi Mɴʴi* BElɺ%xEʴɹɪin%xE{ʮOɽ ʺr RMOɽhɺɨlnɽx ɨnɪ%j Mi <i ɴ&*
+xEɡιi Sɨ* BE Ei <i* ʴɦCii{kx{IixxiɮRMini ɴ&* xx ʴɹɪɦni
`uxu{ɴn BE&'<ir& El |ɴii <i Si?* +jɽ--tE x k̽ ʴɦHɴi{txɪ uxu& i, Ei iE x ɴii EEE |{iɨnɪ{ɴnr <i* uxu xi* Bix `EiuxuxɨE&'<i ɨ xɮi&* x S ilɺi, ʴɶ%ɴni Sʨiɽ---ixi* {xlxʴi* x Sj`<i%iɴxɨɺlx'<i ʱRMiɨɺxi& {ʮ&, `<i%'niH%{ `' <ixִk `{xl&'<i ʺrʮi S, `{l ʴɦɹ'<i ɨɺxi%ɴ `+{xlx'<in `<i%'ni jɺ ɴEɶii * <iE&*