*****+l x{ƺEʱRM|Ehɨ *****
() +i% *7*1*24*
+i%RMiCҤiɨi *
`+ʨ {ڴ&' * Yxɨ * `BR󿺴'ni jɱ{& * Yx *
() x{ƺESS *
7*1*19*
CҤi{ɮR& i * ɺYɪɨ *
() ɺi S *
6*4*18*
ɺh%hǪ{& nEɮ iri S {ɮ * <iEɮ{ |{i
-*
(
*) +R& |iɹv S& * Yx *
() Vɶɺ& ʶ& *
7*1*20*
CҤnxɪ& ʶ& i *
() ʶ ɴxɨɺlxɨ *
1*1*42*
`ʶ'<iinHY i *
() x{ƺE ZɱS& *
7*1*72*
Zɱxiɺ%Vxiɺ S CҤɺ x֨Mɨ& iɴxɨɺlx {ɮ * ={vnP& * Yxx * {xɺiui * ɨɴi * B vxɴxɡn& *
() +nbbiɮn& {\Sɨ& *
7*1*25*
B& CҤ䦪& ɨnbn& i *
() ]& *
6*4*143*
bi {ɮ ɺ ]{& i *
`%ɺx' * Eiɮi * Eiɮn * Eiɮ * Eiɮh * ɺi E ?, {\Sɨ& * ]{iii `|lɨɪ'ʮi {ڴǺɴhnP&, `BR󿺴'ni Ƥr{ɶS x S ɴi * Eiɮi * {xɺiui * {ִi ** Eiɨi * +xi * +xiɮi * <iɮi * +xiɨɶɤn i `+xiɨ'ʨi *
(
*) BEiɮi|iɹv H& *
BEiɮ * Yxɴi * n Ei x{i{ʮɹɪ x Vɮ * +Vɮ * +Vɮ * +Vɮ * {ɮiVVɮʺ Ei Zɱxiiz֨ *
() xi ɽi& ƪMɺ *
6*4*10*
xiɺƪMɺ ɽiɶS xEɮiɺ{vɪ nP& nƤr ɴxɨɺlx {ɮ * +Vɮʺ * +Vɮh * +ʨ E%{ɴnɨɴ vi {ɮiVVɮ * ii& x{i{ʮɹɪ x E * +Vɮɨ * +Vɮ * +Vɮ * +Vɮ * +Vɮʺ * +Vɮh * {ƴi *
`{qz'i nnEɺx n-=nx-+ɺx * xn * n * nʨin * =nx * =nM * =nʨin * +ɺx * +ɺx * +ɺɦʨin * ʺ * ƺ * x¦ʨin * ɺiiɺi `|ɦi'Oɽh |EɮlʨiH * +i B ɹ `ƺ{Sx =Jɪ' <inɾiɨ * +ɺɪnix iiƪMxiɱ{ x * `{qz'ij ʽ `Uxn'ixִii k, il{ `+{'ij `ɺɶUxn'i iE UxnOɽhɺɨlDZE%{ CSni E]Hi |ɪMɨxֺi {nn& |ɪH <i vɨ *
() x{ƺE |i{nE *
1*2*47*
CҤ |i{nE%Vxiɺ & i * {ɨ * Yxɴi * {ɪ * +j x{i{ʮɹɪ
`+i vi'ʮiEɮ{ x *
() ɨx{ֺEi *
7*1*23*
CҤnRMiɨE i * ʮ *
() <E%S ʴɦH *
7*1*73*
<Mxiɺ CҤɺ x֨Mɨ& nS ʴɦH * ʮh * ɮh *
`x ֨i'i xɹvɺ%xiii{I Ƥrxʨk Mh& * ɮ!* ʮ * `+R x' * ʮh * PRi'i Mh |{i-*
(
*) nvkiVnɴMh䦪 x֨{ڴʴ|iɹvx *
ʮh * ʮh&
2 * ʮh& * `x֨Sɮ'i x] * `xɨ'i nPi * ɮhɨ * ʮh * ʮh& * n ʮi *
() iiҪn ʹi{ƺE {ƴnxɱɴɺ *
7*1*74*
|ɴkxʨkC ʹi{ƺEʨMxi CҤ {ƴu ]]nɴS * +xn * +xnx * <in * ʮi * {ұִIɺii {ұ
, iɺ {ұx * +j x {ƴi, |ɴkxʨkɦni *
() +κlnvɺClIhɨxRnk& *
7*1*75*
BɨxR ]]nɴS Snk& *
`+{%x&' * nvx * nvx * nvx& * nvx& * nvx& * nvx& * nvx * nvx * ʮi * BɨκlɺClI * inxiɺ%{xR * +invx * v * vx * v * v * vɪ * vx * vɪ-vxɨ * |v * |vx ** v * vx *vx * v * v * Bɨɨn& ** xֶɤn xִ * xx * xx * |ɪG] * |ɪG]x * iVnɴi{ڴʴ|iɹvx x֨ * |ɪG]x * ]
#n {ƴi{I
-|ɪG] * |ɪG]x * |ɪG] * |ɪG] * +xj iVnɴi{ڴʴ|iɹvx x֨ * |ɪG]x * |ɪG]x * x֨Sɮi x] * |ɪG]xɨ ** ֱ ֱx * ֱx * [{xɺiui *] * ֱ * ֱx * vi * vih * vih * vi& * vi * vj * vih * B YiEjn& *
() BS <MQɺn *
1*1*48*
+nɨx BS <M i * |t * |tx * |tx * |txin * < x {ƴi
, nMxi `|t' <i, iɺ ʹi{ƺEi%ɴi * BɨO%{ * |ʮ * |ʮh * |ɮh * BEnʴEiɺ%xxipɪ iiɨ * |ɮɦɨ * |ɮʦ& * `xʨSɮ'i xfi `|ɮh'ʨi vɴ& * ɺiiɺi x{i{ʮɹɪ xfi x * `xɨ'i nPǺiɮɺɨli{ʮɹ vi <iH * |ɮhɨ * x * xx * xx * xx * xx * <in *
*****<i +Vxix{ƺERM|Ehɨ*****