=+n& 6,2,193 +ƶ=+n 11 +ƶ -

1 Vx 2 Vx 3 =] 4 J]E 5 +Vɮ 6 +p 7 ɴh 8 EkE 9 {֮

+Iti=+n& 4,4,19 +Iti=+n 10 +Iti -

1 Vx|ɾi 2 VRP|ɾi 3 VRP|ɽi 4 {nnx 5 Eh]Enx 6 MiMi 7 i{ɪi 8 +xMi

+RMʱ=+n& 5,3,108 +RMʱ=+n 17 +RMʱ -

1 ɯV 2 ɧ 3 ɱM 4 hb 5 hb 6 ɹE 7 ʮ 8 E{ 9 10 Jɱ

11 =nʷi 12 Mh 13 = 14 Eʱɶ 15 ʶJ

+V=+n& 4,1,4 +V=+n 35 +V -

1 BbE 2 EE 3 S]E 4 + 5 ʹE 6 ɱ 7 b 8 {E 9 xn

10 ʴɱi 11 {ڴ{ɽh 12 +{ɮ{ɽh 13 ơ 14 ɺjɡ 15 hɡ

16 {hb (ƦɺjVxɶh{hb& i) 17 jɡ 18 |C{ֹ{ 19 Ehb{ֹ{

20 |xi{ֹ{ 21 i{ֹ{ 22 p Sɨɽi{ִ Vi& 23 G\S 24 =ιhɽ 25 nʴɶ

26 Exɹ` 27 vɨ {ƪM%{ 28 +ڱ (ֱz\&) 29 n]

+Vɮ=+n& 6,3,119 +Vɮ=+n 6 +Vɮ -

1 Jn 2 {ʱx 3 4 Eɮhb 5 SGE

+n=+n& 2,4,72 +n-|ɦi 72 +n(Ih) viMh&

+x|ɴSx=+n& 5,1,111 +x|ɴSx=+n 13 +x|ɴSx -

1 =il{x 2 ={ɺl{x 3 ƴx 4 |ɴx 5 +x|ɴx 6 +xִɺx 7 +xִSx

8 +xɮh 9 |ɮh 10 +ɮh 11 +ɮh

+xֶiE=+n& 7,3,20 +xֶiE=+n 22 +xֶiE +EiMh&

1 +xֽb 2 +xֺƴɮh(+xֺ\Sɮh) 3 +xֺƴiɮ 4 +RMɮh 5 +ɽi

6 vM 7 {ֹEn 8 +xֽi 9 EEi 10 E{\Sɱ 11 <E

12 {ɮE 13 ɴDZE 14 ɴ{֯ 15 ɴǦʨ 16 |ɪM 17 V{֯i\

18 jxb

+{{=+n& 5,1,4 +{{=+n 23 +{{ -

1 ihb 2 +ڹ(+ֹ) 3 + 4 + 5 + 6 {lE 7 +nx

8 {{ 9 Eh 10 |n{ 11 ֺɱ 12 E]E 13 EhǴ]E 14 <MDZ 15 +MDZ

16 { 17 lh 18 n{ 19 + 20 {j

+ɺɪ=+n& 1,4,20 +ɺɪ=+n 0 +ɺɪ +EiMh&

1 @Ci

+ҽh=+n& 4,2,80 +ҽh 45 +ҽh -

1 pPh 2 ph 3 Mɱ 4 =xn 5 Eh 6 {ɮɪh 7 +]ɪh 8 jMiǪx

9 jɪh 10 ɺjɪh 11 iɪx 12 iɪx 13 ɪx 14 viɪx

15 ɪx 16 Bxpɪh 17 Jbɪx 18 hbɪx 19 ɪɺ{ 20 ʴ{l

21 ʴ{ɶ 22 =qhb 23 JhbҮh 24 Үh 25 EɶEix 26 Vɨɴi

27 ˶ɶ{ 28 i(i) 29 ֪Y 30 ʶɮҹ 31 vɮ 32 Vɨ 33 Jn

34 ֶɨx 35 ni 36 Jhb 37 Ex(Exɱ) 38 Ynk

+vS=+n& 2,4,31 +vS 231 +vS -

1 Mɪ 2 Eɪ 3 Eɹ{h 4 Ei{ 5 E{(Eh{) 6 E{] 7 RJ 8 Ml

9 vV 10 Exv 11 {n 12 M޽ 13 ɮE 14 E 15 nɺ 16 ڹ 17 +xvEɮ

18 Ehb 19 hb 20 i 21 u{ 22 ti 23 SG 24 vɨ 25 Ex

26 iɨx 27 x 28 xJ 29 xJɮ 30 Sɮh 31 {SU 32 nb 33 ʽ 34 Vi

35 {vx 36 ɮ 37 {j 38 Pi 39 xvɴ 40 +v 41 +fE 42 SɹE 43 ph

44 {jҴ 45 ι]E 46 ɮh 47 |l 48 E{il 49 ֹE 50 ɱ 51 ұ

52 ʺv 53 ES 54 h 55 @h 56 E{] 57 E 58 ֺɱ 59 ִh 60 h

61 Sɨɺ 62 IҮ 63 E 64 +Eɶ 65 +]{n 66 RMɱ 67 xvx 68 xɪǺ

69 k 70 {ֺi 71 ֺi 72 Ibi 73 RM 74 xMb 75 Jɱ 76 v

77 ڱE 78 lڱ 79 ɮɴ 80 xɱ 81 | 82 ʴɨx 83 J 84 |OҴ

85 X 86 E]E 87 Eh]E 88 E{] 89 ʶJɮ 90 EE(ɱE) 91 x] 92 ɺiE

93 E֨ 94 ih 95 {RE 96 Ehb 97 E] 98 En 99 +n 100 +RE

101 +ɸɪ 102 ڹh 103 <ɺ(<CE) 104 E 105 ɺxi 106 i]E(ibM)

107 ʴ]RE 108 ʴbRM 109 {hE 110 ɹ 111 E 112 E 113 nx 114 ni

115 ɨɮ 116 lh 117 +xE 118 ={ɴɺ 119 E 120 E{Ǻ 121 ʴɶɱ 122 Sɹɱ

123 n 124 ʴ]{ 125 h 126 ɱ 127 E 128 hɱ 129 i 130 +p 131 132 j

133 MhbҴ 134 hb{ 135 {] 136 v 137 v 138 {ɷ 139 ɮҮ 140 141 U

142 ɹ] 143 ʤɨ 144 +ɮ 145 E]] 146 ECE] 147 Eb{ 148 EEn

149 iɮ 150 ih 151 \SE 152 {\SE 153 {RJ 154 v 155 ɱ 156 Uɱ 157 ɱE

158 ɺ 159 n 160 =tx 161 =tM 162 x 163 ix 164 ix 165 ɮ

166 xɹE 167 I 168 E 169 Ij 170 {ʴj 171 x 172 Eɽ

173 ʹE 174 hb 175 ɱE 176 E\V 177 ʴɽɮ 178 ʽi 179 ʴɹh 180 ɴx

181 {ʱx 182 of 183 +ɺx 184 Bɴi 185 { 186 il 187 ɶ 188 iɨɱ 189

190 {l 191 |iɺɮ 192 nɯ 193 vxֺ 194 x 195 SǺE 196 ES 197 ihbE

198 ɽ 199 +nx 200 |ɴɱ 201 E] 202 +{ɮɼh 203 xb 204 E 205 ihb

=+n& 5,2,127 +Ǻ=+n 15 +Ǻ +EiMh&

1 = 2 ixn 3 Si֮ 4 {ʱi 5 V] 6 P] 7 P] 8 + 9 +P 10 +

11 ɴh 12 RMrxi 13 hi

+x=+n& 4,2,80 +x 21 +x -

1 l 2 > 3 x 4 xn 5 n 6 xn 7 Mb 8 Jhb 9 xM 10 ʶJ

11 {ɨ 12 Exn 13 Exn 14 E 15 Mɼ 16 Mn 17 Ehb 18 {x 19 Mֽ

+=+n& 4,1,110 +=+n 70 + -

1 +x 2 RJ 3 pE 4 ʴn 5 {] 6 ʽh 7 JVǮ(JVڮ)

8 ɺi 9 {Vڱ 10 b 11 hb 12 bi 13 hbi 14 |Ei 15 ɨn

16 Eɶ 17 iIh 18 MRE 19 +E 20 ɮ 21 ] 22 SG 23 ʴɹ`

24 {ʴj 25 Mʨx 26 ɨ 27 vڨ 28 vک 29 Mx 30 ʴɷxɮ

31 { +j 32 Vx 33 Vb 34 Jb 35 Oҹ 36 + 37 Ei 38 ʴɶ{

39 Mʮ 40 S{ɱ 41 S{ 42 nɺE 43 豪(豴) 44 |S 45 vɨ

46 {ʺ Vi 47 +Vx 48 |ɾi 49 ֨xɺ 50 nxɺ 51 xɺ

52 vx 53 +j ɮuV 54 ɮuV +j 55 =i 56 +iɴ 57 Eiɴ

58 vx 59 {n 60 ʶɴ 61 Jn

+=+n& 5,1,39 +=+n 9 + -

1 +x 2 Mh 3 >h(=) 4 = 5 RM 6 Ih(MRM) 7 ɹ

+{i=+n& 4,1,84 +{i=+n 18 +{i -

1 Yx{i 2 i{i 3 vx{i 4 Mh{i 5 lx{i 6 Y{i 7 E{i

8 M޽{i 9 {ɶ{i 10 vx{i 11 vx{i 12 xv{i 13 ɦ{i 14 |h{i 15 Ij{i

+E=+n& 5,2,64 +E=+n 18 +E(+E) -

1 iɯ 2 {ɶS 3 {Shb 4 +x 5 +x 6 xSɪ 7 Sɪ 8 ʴVɪ 9 Vɪ

10 xɪ 11 {n 12 n{ 13 n 14 n(n) 15 MnMn 16 Ex

+Si=+n& 6,2,146 +x-+Si=+n 11 +Si -

1 {ɪSi 2 +ɺl{i 3 {ʮM޽i 4 xɯH 5 |i{x 6 +{ζɹ] 7 ={ʽi

8 ={κli 9 ʽiMʴ

=+n& 3,1,31 +ɪ=+n 3 +ɪ |iɪ&

1 <ǪR 2 hR

+ʽiMx=+n& 2,2,37 +ʽiMx=+n 9 +ʽiMx +EiMh&

1 Vi{j 2 Vinxi 3 Viɶɸ 4 i{i 5 Pi{i 6 t{i 7 Mil

<xpVxx=+n& 4,3,88 <xpVxx=+n 0 <xpVxx +EiMh&

<]=+n& 5,2,88 <]=+n 32 <] -

1 {i 2 ={ɺni 3 xMni 4 {ʮMni 5 {ʮni 6 xEli

7 x{`i 8 REʱi 9 {ʮEʱi 10 ƮIi 11 {ʮIi 12 +Si

13 +Eh 14 +ɪH 15 M޽i 16 +ɨxi 17 i 18 +vi 19 +vx

20 +vʮi 21 +Eα{i 22 xɮEi 23 ={Ei 24 ={Ei 25 +x֪H

26 +x{`i 27 Eʱi

=Cl=+n& 4,2,60 =Cl=+n 25 =Cl -

1 Eɪi 2 xɪ 3 xɺ 4 {xɯH 5 xɯH 6 xʨk 7 Viɹ 8 +x{n

9 +xE{ 10 Y 11 vɨ 12 SS 13 Giɮ 14 ʽi 15 {nG

16 RP](RP]]) 17 k 18 {ʮn 19 ROɽ 20 Mh 21 +ɪִn

=\U=+n& 6,1,160 =\U=+n 15 =\U -

1 SU 2 V\V 3 Vɱ{ 4 V{ 5 v 6 M Eɱʴɶ lt{Eh S

7 nMɴ]xv& Eh 8 ipִ& Uxnʺ 9 ɧ n& 10 ɨi{ ɴMɽǪɨ

11 =kɨɶɷkɨ ɴj

=h=+n& 3,3,1 =h-+n 288 =h -

1 \h 2 = 3 E 4 =S 5 =x 6 ]S 7 ES 8 <S 9 BE

10 +x 11 +S 12 >x 13 ix 14 i 15 +i 16 Si 17 +i 18 +iEx 19 >

20 =i 21 =S 22 <i 23 f 24 +` 25 J 26 ` 27 E 28 b 29 +ɱS 30 ɱS

31 Eɱx 32 +RMS 33 Mx 34 ME 35 M 36 +hbx 37 +n 38 +] 39 +V

40 x 41 E 42 ʹɴx 43 Cx 44 x 45 46 Exx 47 Ex 48 Bh

49 lx 50 >lx 51 lE 52 E 53 Gx 54 x 55 =Ex 56 hEx 57 GEx

58 EEx 59 <Ex 60 <xS 61 <xx 62 C{ 63 E 64 SE 65 b 66 b 67 b

68 bʺ 69 <V 70 =ʮx 71 S 72 Cx 73 C 74 +xS 75 +ɴS

76 @x 77 +x 78 <ʺ 79 <ʺx 80 =ʺ 81 ɮS 82 xE 83 x 84 <hS

85 E 86 iE 87 + 88 { 89 <ixS 90 Cix 91 x 92 EE 93 Ex

94 =xi 95 =xi 96 =x 97 ZS 98 ExS 99 +xR 100 101 ɮ 102 Cɮx

103 +xS 104 +MS 105 +CxS 106 +xE 107 +hE 108 EE 109 ix 110 H

111 +ɪ 112 Bh 113 Cɪ 114 +x 115 +x 116 +jx 117 Cj 118 +iS

119 +S 120 ZS 121 + 122 Gx 123 +ɮx 124 E{x 125 iEx 126 iEx 127 iɶx

128 ixx 129 130 Clx 131 C 132 C 133 < 134 EixS 135 iS 136 +ʱS

137 <`S 138 <x 139 x 140 <lx 141 =ʱ 142 + 143 +ɺ 144 +xE 145 Ex

146 +E 147 <Ex 148 EES 149 EREh 150 <ǹx 151 <Ǯx 152 BʱɨS 153 vE 154 E

155 ɱx 156 >E 157 >Eh 158 ʨ 159 x 160 Ex 161 Cx 162 bi 163 @ix

164 G 165 Gx 166 j{ 167 jx 168 +jx 169 <S 170 >x 171 Ex

172 + 173 +]x 174 +S 175 +x 176 ExnS 177 Pix 178 > 179 >S 180 S]

181 +E 182 n 183 nx 184 Ex 185 186 Gx 187 <ix 188 ix 189 ixh

190 E 191 192 b] 193 +]S 194 = 195 = 196 <n 197 <i 198 C 199 200 E

201 Cx{ 202 <x 203 <\ 204 <h 205 < 206 xx 207 <xS 208 <xx 209 x

210 ʺEx 211 +x 212 =bS 213 Eʨ 214 bʨ 215 ]x 216 j 217 jx

218 <j 219 =j 220 + 221 Eh 222 x 223 bx 224 Ex 225 i 226 E]x

227 Cɱx 228 +x 229 +ʺ 230 +ʺ 231 =xʺ 232 Exʺ 233 biS 234 > 235 Cx

236 ]x 237 bʺ 238 i 239 <ǮS 240 x 241 +S 242 + 243 >J 244 E 245 bx

246 x 247 x 248 Exx 249 {ɺ 250 i 251 +ɱ 252 EEx 253 b= 254 i 255

256 b 257 +x 258 +S 259 +S

=iE=+n& 4,2,90 =iE=+n 57 =iE -

1 ơ 2 ɡ 3 {{{ɱ 4 {{{ɱҨڱ 5 +x 6 ִh 7 JɱVx

8 Eiɴ 9 +hE 10 jh 11 {SE 12 +il 13 Eɶ 14 Ip

15 ɱ 16 Vx 17 +Vɮ 18 =iG 19 Ixi 20 Jn 21 {hɪ

22 xE 23 ih 24 I 25 E 26 {ɱɶ 27 ʴVɽҹ 28 +xE 29 +i{ 30

31 +E 32 Mi 33 +Mx 34 hE 35 <b 36 +h 37 xɶxi 38 {h

39 RE 40 +ɮʽi 41 Iɮ 42 ʴɶɱ 43 j 44 +ҽh 45 Jhb

46 xjhɽ 47 <xpI 48 xixiɴI 49 +pI

=i=+n& 4,1,86 =i=+n 37 =i -

1 =n{x 2 ʴE 3 ʴxn 4 ɽxn 5 ɽxɺ 6 ɽ|h 7 iɯh 8 iɱx

9 {lɴ 10 vx 11 {RH 12 VMi 13 jɹ] 14 +xֹ] 15 Vx{n

16 =xɮ 17 Oҹ 18 {ұEh 19 =nlx n 20 {޹n 21 ɱEҪ

22 vxnx 23 ޽i 24 ɽi 25 ki 26 E 27 {\Sɱ

28 =ιhɽ 29 EE 30 ִh 31 n 32 Oҹi +SUxnʺ

=iRM=+n& 4,4,15 =iRM=+n 7 =iRM -

1 =b{ 2 =i{i 3 =i{z 4 =i{] 5 {]E 6 {]E

=nMi=+n& 5,1,129 =nMi=+n 14 =nMi -

1 =zi 2 |iɽi 3 |ɶɺi 4 i 5 {i 6 i 7 lMhE 8 ֹ` 9 n`

10 +vɪ 11 v 12 ֦M xj

={E=+n& 2,4,69 ={E=+n 50 ={E -

1 ɨE 2 ɹ]E 3 E{ɹ` 4 EhVx 5 Ehɺxn 6 SbɮE

7 MbE 8 =nRE 9 vɪE 10 +xvE 11 {RMɱE 12 {ɹ]E

13 ɪڮEh 14 JɮVRP 15 ɱlɱ 16 {i\Vɱ 17 {n\Vɱ 18 E`h

19 EɶEix 20 xnP 21 EɶEh` 22 nɨEh` 23 Eh{RMɱ 24 EhE

25 V]E 26 vɮE 27 VxiE 28 +xֱ 29 +x{n 30 |iɱ 31 +{VP

32 +xʦʽi 33 EE 34 ɮ]E 35 Jɧ 36 ExnE 37 {\VڱE 38 hE

39 nP 40 ExiE 41 ExiE 42 Enɨk 43 nɨEh`

=()=+n& 5,4,151 =-|ɦi 12 = -

1 {ɺ 2 ={xɽ 3 {֨x 4 +xbx 5 {ɪɺ 6 x 7 I 8 v 9 ʱ

10 +li x\&

>=+n& 1,4,61 >=+n 38 > -

1 = 2 ixl 3 iɱ 4 +iɱ 5 iɱ 6 vڱ 7 vں 8 E

9 vƺE 10 ƺE 11 MֱMv 12 Vֹ 13 14 15 ʴC

16 +ɱ` 17 Eɱ 18 Eɺ 19 ɺ 20 {ɪDZ 21 ɱ

22 +iڨɶ 23 ɶɶ 24 ɺɺ 25 ɺɨɺ 26 +] 27 ] 28 ɹ]

29 v 30 xv 31 |n 32 i 33 +ʴɺ

@Mɪx=+n& 4,3,73 @Mɪx=+n 23 @Mɪx -

1 {nJx 2 Uxnx 3 Uxnɹ 4 UxnʴSi 5 xɪ 6 xɯH 7 Eh

8 xMɨ 9 ɺixt 10 Ijʴt 11 ʴt 12 =i{i 13 =i{n 14 =tɴ

15 ƴiɮ 16 ֽi 17 xʨk 18 ʶI 19 ʦI

@=+n& 4,2,80 @ 31 @ -

1 xOv 2 ɮ 3 xɱx 4 xɴɺ 5 xɴi 6 xvx 7 ʴɤr 8 {ʮMf 9 ={Mf

10 +x 11 ʺi 12 i 13 䶨x 14 +x 15 lڱ 16 ɽ 17 Jn

18 E 19 +xb 20 +b 21 {ʮƶ 22 Үh 23 Jhb 24 nhb 25 {ʮk

26 En 27 +ƶ

BEʮ=+n& 4,2,54 BEʮ=+n 26 BEʮ -

1 ɮɪx 2 Sxpɪh 3 nIɪh 4 jIɪh 5 +bɪx 6 Jbɪx

7 nɺʨj 8 nɺʨjɪh 9 pɪx 10 nIɪh 11 iIǪh 12 ɪh

13 Ү 14 Үɪh 15 {hb(ɪhb) 16 ɪhb(ɪhb) 17 ɨxɴ

18 vxɴ 19 xb 20 ihbn 21 {hb

ESU=+n& 4,2,133 ESU=+n 16 ESU -

1 ʺxv 2 h 3 Mxvɮ 4 v֨i 5 EV 6 EҮ 7 ɱ 8 +xֹhb 9 u{

10 +x{ 11 +Vɴɽ 12 ʴV{E 13 Eiɮ 14 RE

Ebɮ=+n& 2,2,38 Ebɮ 19 Ebɮ -

1 Mb 2 J\V 3 Jb 4 Eh 5 Eh` 6 Jɱi 7 M 8 r 9 ʦIE

10 {RMɱ({RMֱ) 11 ib 12 ix 13 V` 14 vɮ 15 ` 16 E\V 17 ɤǮ

Ehb=+n& 3,1,27 Ehb 57 Ehb\ +EiMh&

1 xi 2 hR 3 ɱM 4 + 5 xɺ 6 ɽR 7 ] 8 ] 9 <V 10 <R

11 nɺ 12 =ɺ 13 ] 14 v 15 E֦ 16 xɨɺ 17 Mv 18 {ɨ{ɺ({{ɺ)

19 J 20 n&J 21 ʦI 22 Sɮh 23 Sɮ 24 +ɮ 25 {ɮ 26 ʦɹV

27 ʦɹhV(ʦɹhV) 28 +{ɮ 29 +ɮ 30 <v 31 ɮh 32 S֮h 33 ֮h

34 MnMn 35 B 36 E 37 J 38 39 40 ʱ] 41 ] 42 J

43 J 44 pɺ 45 iɮ 46 +Mn 47 = 48 iɮh(iʮh) 49 {ɪɺ 50 Ƥɮ

Eh=+n& 4,2,111 Eh=+n 47 Eh MMn=+xiɮMh&

1 E 2 MEI 3 +Mɺi 4 Ehbx 5 YɴɱE 6 {hǴɱE 7 ʴɮʽi 8 ޹Mh

9 Mh 10 hb 11 hE(ShE) 12 SֱE 13 nMɱ 14 VɨnMx 15 {ɮɶɮ

16 ViEh(ViEh) 17 ʽi 18 xji 19 +ɮl 20 {iɨɹ 21 lڮ

22 +nE(+E) 23 BE 24 {RMɱ 25 Eh 26 Mxn 27 iiI

28 ʦɹV(ʦɹV) 29 ʦɹhV 30 bi 31 hbi 32 n 33 SEi

34 nɽ 35 <xp 36 BE 37 {{{ɱ 38 ޽nMx 39 ֱʽx 40 =Cl 41 E]M

Ek=+n& 4,2,95 Ek=+n 13 Ek -

1 =Ψ 2 {ֹE 3 {ֹE 4 nx 5 EΨ 6 Ehbx 7 xMɮ 8 ɨi 9 =J

10 Oɨ 11 Ebɪ& ɱ{ɶS

El=+n& 4,4,102 El=+n 14 El -

1 ʴEl 2 ʴɷEl 3 REl 4 ʴihb 5 E]ʴn(E`ʴn) 6 Vxn

7 Vxn 8 k 9 ROɽ 10 Mh 11 Mh 12 +ɪִn

EE=+n& 6,2,87 EE=+n 9 EE -

1 Px 2 E 3 EExv 4 ɨ 5 EҮ(Eʮ) 6 ExnE 7 n

Eh=+n& 4,2,80 Eh 17 Eh -

1 ʺɹ` 2 +E 3 +Eڹ 4 p{n 5 +ɴxb 6 {\SVx 7 E 8 Eh]

9 Vix 10 VҴxi 11 Eʱɶ 12 +hbҴi(+hbҴi) 13 Vj 14 +xE(+Ex)

Eh=+n& 5,2,24 Eh=+n 12 Eh -

1 +I 2 xJ 3 J 4 E 5 {n 6 Mֱ 7 8 RM 9 nxi 10 {޹`

Eh=+n& 4,1,126 Eh=+n 12 Eh -

1 ֦M 2 nM 3 xvE 4 +xoι] 5 +xֺι] 6 Vɮi 7 V` 8 Exɹ`

9 vɨ 10 {ɮj

EE=+n& 8,3,48 EE=+n 18 EE& -

1 EiɺE& 2 iֹ{j& 3 xɺEh& 4 tEɱ& 5 EƺEx 6 {ɹEhbE

7 vxֹE{ɱɨ 8 Vֹ{jɨ 9 +ɺExi& 10 iɨɺEhb& 11 +ɺEhb&

12 ɺE& 13 +E&

EiEV{=+n& 6,2,37 EiEV{=+n 26 EiEV{ -

1 ɴhɨhbE 2 +xiɶE& 3 {ɶ{h& 4 iEI{\Sɱ& 5 E]Evڱ& 6 EɶxE&

7 +SʦɨnMɱ& 8 Exiɺ֮ɹ]& 9 Sxiɺ֮ɹ]& 10 +xɨkEɨʴr&

11 ɧɴɶɱREɪx& 12 ɧɴnxSi& 13 E`El֨& 14 El֨ɱEI&

15 jEɮ 16 n{{{ɱn& 17 i{lǴ& 18 Vɮɨi 19 VxִC

=+n& 4,2,80 Eɶ 22 Eɶ -

1 {ɶ 2 +il 3 {ɱɶ 4 {ҪI 5 Sɮh 6 ɺ 7 xb 8 x 9 En 10 ERE]

11 Mֽ 12 ʤɺ 13 ih 14 E{Ǯ 15 ɤǮ 16 v֮ 17 Oɽ 18 Vi 19 {ɱ

E=+n& 3,4,46 E-+n 12 E -

1 {ɹ 2 x 3 E\ 4 Oɽ 5 i 6 {ֹ 7 xv 8 xɶ 9 ɽ 10 {ڮ

Ehb=+n& 6,2,135 Ehb=+n 6 Ehb -

1 SҮ 2 {ɱɱ 3 { 4 E 5 E

=+n& 4,2,116 Eɶ=+n 29 Eɶ -

1 Sn(n) 2 ƪi 3 ƴɽ 4 +Si 5 nx 6 En 7 Exɨx

8 ʽh 9 Eh 10 Mɺx 11 ɮRM 12 +ʮxn 13 +ʮj 14 nOɨ

15 Sɴix 16 ִɮV 17 ={ɮV 18 nɮV 19 nx 20 nɶʨj

21 vʨj 22 ʨj 23 UMʨj 24 vʨj(vʨj)

Eɹ`=+n& 8,1,67 Eɹ`=+n 16 Eɹ` -

1 nɯh 2 +i{j 3 4 +xYi 5 +xYi 6 +{j 7 +i 8 +xH

9 ޶ 10 P 11 J 12 {ɮ 13 14 +i

EֱE=+n& 6,3,117 EֱE=+n 7 EֱE(EֱE) -

1 ɱ 2 xb 3 +\Vx 4 \Vx 5 ʽi 6 ECE]

E=+n& 7,2,75 E 5 E(ʴI{) viɴxiɮMh&(inn)

=+n& 4,4,53 Eɮ=+n 10 Eɮ(Eɮ) -

1 xɮn 2 xɱn 3 lMɱ 4 iMɮ 5 MMMֱ 6 =Ү 7 ʮp 8 ʮp

E\V=+n& 4,1,98 E\V=+n 13 E\V -

1 vx 2 RJ 3 ɺx 4 Mh 5 x 6 ` 7 E 8 hb 9 ֦

10 Exn 11 E

E]=+n& 1,2,1 E]=+n 25 E](E]) viɴxiɮMh&(inn)

En=+n& 4,2,80 En 21 En -

1 E 2 xOv 3 <CE] 4 RE] 5 ERE] 6 Mi 7 V 8 xɪǺ

9 E] 10 ES 11 v 12 ʶɮҹ 13 + 14 +il 15 ɱV 16 E{

17 ʴERE] 18 nOɨ

En=+n& 4,2,80 En=+n 13 En -

1 Mɪ 2 lEɮ 3 nOɨ 4 +il 5 ɱʱ 6 ʶɮҹ 7 xɺlɱ 8 E]

9 vEh 10 PɺExn 11 SEh

E{n=+n& 5,4,139 E{n 32 E{n -

1 BE{n 2 Vɱ{n 3 ڱ{n 4 x{n 5 Mh{n 6 i{n 7 j{n

8 Eɶ{n 9 ʴ{n 10 ih{n 11 u{n 12 j{n 13 ]{n 14 ʶi{n

15 ʴɹh{n 16 xɹ{n 17 +p{n 18 Eh{n 19 Eh{n 20 ph{n(ph{n)

21 p{n 22 E{n 23 Ei{n 24 +]{n 25 +{n 26 S{n

E=+n& 4,1,151 E=+n 48 E -

1 MMǮ 2 RMֹ 3 +Vɨɮ 4 lEɮ 5 ɴnE 6 ɩV& Ijɪ 7 ʴɨi

8 E{\Vɱn 9 E 10 ɨɮl 11 {iިi 12 BV 13 iE 14 nɨhʹ

15 MhEʮ 16 Eʮ 17 E] 18 ֮ 19 {֮ 20 BE 21 ֧ 22 +

23 n 24 Eʶx 25 {hɪ 26 ɴxɪ 27 ɴɮl 28 ɴ{j

29 iREɮ 30 {lEɮ 31 f 32 Exv 33 RE 34 E 35 ʱx

36 ɱx 37 Ei 38 <x 39 {hb 40 iIx 41 ɨɮlɺ Ehni ɮVǨ

=+n& 4,3,118 Eɱ=+n 18 Eɱ -

1 ɯb 2 Shbɱ 3 xɹn 4 EǮ 5 x 6 ʺʮxw(ʺʮw) 7 nɮV

8 {ɹn({ʮn) 9 v 10 v 11 12 p 13 x 14 EEɮ

15 {E

Ei=+n& 2,1,59 Ei=+n 22 Ei +EiMh&

1 ʨi 2 i 3 i 4 =H 5 H 6 ɨYi 7 ɨɨxi 8 ɨJi

9 ƺʴi 10 +vʮi 11 +Eα{i 12 xɮEi 13 ={Ei 14 ={Ei

15 Eʱi 16 nʱi 17 =nɾi 18 ʴɸi 19 =ni

=+n& 4,2,80 Eɷ 29 Eɷ -

1 +ʮ] 2 +ʮ 3 䶨x 4 ʴɶɱ 5 ɶ 6 ɶ 7 E 8 E

9 E] 10 SDZ 11 ִSDZ 12 E 13 E 14 |iɮ(|iɮ) 15 o

16 J 17 vڨ 18 +Vx 19 ʴxi 20 +xi 21 Eʴtɺ(Eʴ]ɺ) 22 {ɮɶɮ

23 +ɺ 24 nMɱEɮ

E]=+n& 6,3,117 E] 5 E] -

1 ʨɻE 2 ʺwE 3 {֮M 4 ʮE(ʮE)

Gi=+n& 6,2,118 Gi=+n 7 Gi -

1 oE 2 |iE 3 |ii 4 5 ɴ 6 M

G=+n& 4,2,61 G=+n 5 G -

1 {n 2 ʶI 3 Ҩƺ 4 ɨx

G=+n& 3,1,81 G=+n 61 bG\(pʴxɨɪ) viMh&

Gb=+n& 4,1,56 Gb=+n 9 Gb +EiMh&

1 xJ 2 J֮ 3 MJ 4 =J 5 ʶJ 6 ɱ 7 ɡ 8 Mn

Gb=+n& 4,1,80 Gb=+n 20 Gb -

1 b 2 b 3 +{ɶʱ 4 +{Ii 5 S{ɪi 6 Siɪi(iɪi) 7 豴ɪi

8 viE 9 i ִiɨ 10 V Ijɪ 11 iE 12 ʮE 13 ʱE

14 ɱʱ 15 ɱɺlʱ 16 E{ɹ`ʱ 17 MEI

I֦x=+n& 8,4,39 I֦x=+n 24 I֦x +EiMh&

1 xxɨx 2 xxnx 3 xxnx 4 ʮxxn 5 ʮxxnx 6 MʮxMɮ

7 xiɪR |ɪVɪxi 8 Mɽx 9 xxnx 10 xɴ 11 xɴɺ 12 +Mx

13 {ʮxixɨ 14 {ʮMɽxɨ 15 {ʮxxnxɨ 16 ɮxɴ& 17 ɮxɴɺ&

18 nx{& 19 +Sɪi +hiɨ S

JhbE=+n& 4,2,45 JhbE=+n 10 JhbE(JhbE) -

1 b 2 IpEɱɴi x Yɪɨ 3 ʦIE 4 E 5 =E 6 +x

7 Mɴɮj(Mɴɮj) 8 ɤxv(ɤxv)

Mʨ(x)=+n& 3,3,3 Mʨx-+n 8 Mɨ -

1 +Mɨ 2 ɴ 3 |iɺlɪ 4 |iɮv 5 |iɤv 6 |iɪɪ

MM=+n& 4,1,105 MM=+n 101 MM -

1 i 2 V + 3 Ei 4 +V 5 Q{n 6 ʴni 7 +Mκi 8 {ֱκi

9 Sɨɺ 10 11 +Mxɴ 12 RJ 13 ] 14 E 15 BE 16 +]

17 xɺ 18 vx\Vɪ 19 I 20 ʴɷɴɺ 21 Vɮh 22 ʽi 23 ɧ

24 ɱM 25 hb 26 Mhb 27 RE 28 ʱM 29 Mֽ 30 xi 31 +ʱM

32 VMҹ 33 x 34 ixi 35 xɪ 36 x 37 ElE 38 ExlE 39 iI

40 ix 41 iɯI 42 iɱI 43 ihb 44 ihb 45 E{ 46 Ei(E{Ei)

47 +xb 48 Eh 49 E 50 MEI 51 +Mɺi 52 Ehbx 53 YɴɱE

54 +ɪVi 55 ʴɮʽi 56 ޹Mh 57 Mh 58 hb 59 hE(ShE) 60 SֱE

61 ֺɱ 62 VɨnMx 63 {ɮɶɮ 64 ViEh(ViEh) 65 ʽi 66 xji

67 EI 68 {iɨɹ 69 lڮ 70 +nE(+E) 71 BE 72 {RMɱ 73 Mxn

74 =E 75 iiI 76 ʦɹV(ʦɹV) 77 ʦɹhV 78 bi 79 hbi 80 SEi

81 SEii 82 nɽ 83 <xp 84 BE 85 {{{ɱ 86 ֱʽx 87 ֱʦx

88 =Cl 89 E]M

M=+n& 5,1,2 M=+n 23 M -

1 ʴɺ 2 +Iɮ 3 ʴɹ 4 ̽ 5 +]E 6 Jn(n) 7 M 8 S

9 xʦxɦɨ S 10 >vɺ& +xR S 11 E{ 12 Jn 13 n(=n) 14 Jɮ

15 +֮ 16 +vx 17 Iɮ 18 V 19 n{i(nҺ)

Mɴɷ=+n& 2,4,11 Mɴɷ-|ɦi 28 Mɴɷɨ -

1 MɴʴE 2 MɴbE 3 +VʴE 4 +VbE 5 EVɴɨxɨ 6 {j{jɨ

7 Shbɱɨ 8 jEɮ 9 nɺҨhɴE 10 ]|SUn 11 ]{]]E

12 =]Jɮ 13 =]ɶɨ 14 j{֮ҹɨ 15 Exn& 16 ƺɶhiɨ

17 nǶɮ 18 +Vxʶɮҹɨ 19 +Vx{֯ɨ 20 ih{ɱɨ 21 nɺnɺɨ

22 MɴiҦMɴiɨ

=+n& 4,2,138 Mɽ=+n 56 Mɽ +EiMh&

1 +xiɺl 2 ɨ 3 ʴɹɨ 4 v vɨɨ S +h Sɮh 5 =kɨ 6 +RM

7 Mv 8 {ڴ{I 9 +{ɮ{I 10 +vɨɶJ 11 =kɨɶJ 12 BEJ

13 ɨxOɨ 14 BEOɨ 15 BEI 16 BE{ɱɶ 17 <O 18 <xE

19 Eɨ|ɺl 20 Jbɪx(bEbɪx) 21 E`h 22 ɴh 23 ʨj

24 +ɺi 25 nɶ̨ 26 i 27 +˽ʺ 28 +ʨj 29 b 30 V

31 +x޶ʺ 32 RM 33 +Mxɶ̨ 34 V 35 ɮ]E 36 ɱE 37 +ɷil

38 +nMɽx 39 BE 40 ʤxnʴ 41 nxiO 42 43 =kɮ 44 +xxiɮ 45 J

{ɷiɺ& {& 46 Vx{ɮ& EE S 47 hEn& Uh

Mb=+n& 4,4,103 Mb=+n 14 Mb -

1 Eɹ 2 H 3 +{{ 4 ƺnx 5 <I 6 h 7 ROɨ 8 RGɨ 9 ƴɽ

10 |ɴɺ 11 xɴɺ 12 ={ɴɺ

Mh=+n& 6,2,176 Mh=+n 5 Mh +EiMh&

1 +Iɮ 2 +vɪ 3 H 4 Uxnx

Mι]=+n& 4,1,136 Mι]=+n 6 Mι] -

1 ι] 2 ʱ 3 ʱ 4 +Vɴκi 5 ʨjɪ

Mj=+n& 8,1,27 Mj=+n 15 Mj -

1 ִ 2 |ɴSx 3 |ɽx 4 |Elx 5 |iɪx 6 |{\S 7 |ɪ 8 |SIh 9 ʴSIh

10 +SIh 11 vɪ 12 ʪɹ` 13 xɨ

M{ɴx=+n& 2,4,67 M{ɴx=+n 8 M{ɴx -

1 ʶO 2 ʤxn 3 Vx 4 +ɴix 5 ɨE 6 ɨE

Mn=+n& 5,2,62 Mn-+n 13 Mn -

1 <i 2 iʮx 3 nɺi 4 nҮ{& 5 nxvɪɨ(nxvɪɨ) 6 Ih

7 \Vx 8 +\Vx 9 |ɦi 10 Ex

M=+n& 4,1,41 M=+n 149 M -

1 i 2 xֹ 3 RM 4 {RMɱ 5 6 Mɴɪ 7 E 8 @ 9 ih

10 ph 11 ph 12 ʮh 13 EEh(EEh) 14 {] 15 =hE 16 Eɱ

17 ʤɨ 18 n 19 EE(EEE) 20 iEǮ 21 EǮ 22 {ֹE 23 ɱn

24 ɹEhb 25 xxn 26 ֹɨ 27 ֹɴ 28 +ʱxn 29 Mb 30 hb

31 +xxn 32 +ɷil 33 {] 34 +JE(+{SSE) 35 ɹE 36 ڪ(ڨ)

37 S 38 ڹ({ڹ) 39 l 40 { 41 l 42 ɱE 43 viE(PiE) 44 ɱE

45 ɱi 46 ɱE 47 iɺ 48 I(޹) 49 +iɺ 50 =ɪ 51 RM 52 ɽ

53 Un 54 { 55 x 56 iIx 57 +xb 58 +xbɽ 59 Bh& Eh

60 n 61 EEnx 62 Mɴnx 63 iVx 64 Vx 65 ɴh 66 +nMɽx

67 {ɮE 68 +&lh 69 ʮE 70 ʱE 71 ʱRM 72 x({x) 73 v

74 +ɱV 75 +ɱΤv 76 +ɱIEɱ 77 +{E 78 +ɮ] 79 x] 80 ]] 81 x]

82 ix 83 {ix 84 {ix 85 {]x({x]) 86 +ɺiɮh 87 +vEh 88 +vEɮ

89 |iɴɮʽh 90 Sx 91 ֨RMɱi Yɪɨ 92 +hb 93 xn

94 xlɮ 95 RMɱ 96 {] 97 {hb 98 hb 99 >n 100 Mn 101 ɨ 102 n

103 n(n) 104 {hb 105 hb(hb) 106 hb 107 En 108 Exn

109 iɯh 110 iɱx 111 Eɹ 112 ޽i 113 ɽi 114 115 vɨ

116 i xIj 117 ʴE 118 xɹE 119 {ֹE 120 E]i hɴSx

121 iE 122 EiE 123 ɨ 124 ɮ 125 ɮ 126 {lɴ 127 G]

128 {iɨɽ

M=+n& 6,2,194 M=+n 11 M -

1 i 2 i 3 ] 4 ] 5 Vɼ 6 Eh 7 Ex 8 Mv 9 E{

=+n& 3,1,134 Oʽ 30 Oɽ -

1 =iɽ 2 =qɺ 3 =nɺ 4 lɪ 5 xj 6 ƨn 7 xɸɴ 8 xɴ{

9 xɶɪ 10 +ɽɮ 11 +ƴɽɮ 12 +V 13 +n 14 +ɺ

15 +ɮ 16 +ʴxɪ 17 +ʴɶɪ 18 +ʴɹɪ 19 ʴɶɪ (ʴɶɪ ʴɹɪ n)

20 +ʦɦɴ i 21 +{ɮv 22 ={ɮv 23 {ʮɴ 24 {ʮɴ

P=+n& 6,2,85 P=+n 16 P -

1 P](E]) 2 ɱɦ 3 n 4 n 5 {RMɱ 6 {ɶRM 7 ɱ 8 I 9 E]

10 ɱɱ 11 +il 12 ih 13 ʶɱ{ 14 x

S=+n& 1,4,57 S=+n 149 S +EiMh&

1 2 3 + 4 B 5 Bɨ 6 xxɨ 7 ɷi 8 M{i 9 ڪɺ 10 E{i

11 Eʴi 12 xi 13 Si 14 Sh 15 ESSi 16 j 17 ij 18 xi 19 E

20 EҨ 21 E 22 xE 23 xEҨ 24 xE 25 R 26 x\ 27 iɴi

28 ɴi 29 i 30 i 31 i 32 u 33 34 ] 35 ] 36 ɹ] 37 ɽ

38 v 39 + 40 ilʽ 41 Jɱ 42 +l 43 44 ֹ` 45 46 +

47 < 48 = 49 @ 50 51 B 52 B 53 + 54 + 55 =\ 56 =E\

57 ɪɨ 58 jɪɨ 59 l 60 i 61 ii 62 E 63 v(v) 64 vE

65 ɽ 66 () 67 {] 68 {] 69 +ɽ 70 71 + 72 x(x)

73 +l 74 xx 75 x 76 ʨl 77 +ʺ 78 ʽ 79 x 80 < 81 <i

82 i 83 i 84 Sx 85 i 86 ɨ 87 ɶɨ 88 ʶE 89 xE

90 U](U], U]) 91 RE 92 E 93 Jɨ 94 xi 95 xʽE

96 iɨ 97 @iɨ 98 <r 99 +r 100 xSi 101 xSi 102 xʽ 103 Elɨ

104 Ei& 105 Ej 106 + 107 +x 108 109 110 111 +ɽκi 112 ɨ

113 Jɨ 114 n] 115 {ɶ 116 ] 117 ɽ 118 +xֹ] 119 +xֹE 120 +RM 121 ]

122 + 123 + 124 i(S]) 125 E 126 J֨ 127 P֨ 128 + 129 <Ǩ 130 Ҩ

131 ʺ 132 133 ={ɺMʴɦHɮ|iɰ{E& S x{i&

S=+n& 8,1,58 S=+n 5 S -

1 2 3 + 4 B

=+n& 6,2,160 Sɯ=+n 11 Sɯ -

1 v 2 vE(vE) 3 +xRMɨVɪ 4 nx 5 +Ei 6 ʴEɮo ɺi

ɨɺi 7 M޽{i 8 M޽{iE

Sɽh=+n& 6,2,125 Sɽh=+n 10 Sɽh -

1 n(b) 2 pɮ(nM֮) 3 iֱ 4 {]iE 5 bʱEhE 6 ECE]

7 SCEh 8 SiEh

=+n& 3,1,25 S֮=+n 395 S֮(i) viMh&

Sh=+n& 6,2,134 Sh=+n 12 Sh -

1 Eʮ 2 Eʮ{ 3 Ex 4 E] 5 pI 6 iںi 7 Exn 8 n{ 9 SCEx

10 S

Uj=+n& 4,4,62 Uj=+n 22 Uj -

1 ʶI 2 |ɮ 3 l 4 ֦I 5 S֮ 6 iiI 7 ={ɺlx 8 Ex 9 ʴɷv

10 i{ɺ 11 i 12 +xi 13 ʴʶJ 14 I 15 {֮b 16 ʴI 17 SI

18 xp

Uj=+n& 6,2,86 Uj=+n 7 Uj -

1 {ʱ 2 hb 3 b 4 +Jhb 5 +] 6 Mʨ

Un=+n& 5,1,64 Un=+n 17 Un -

1 n 2 p 3 n 4 xi(xi) 5 E 6 il 7 |ɪM 8 |ɪM 9 ʴ|E

10 |h 11 |ɶx 12 ʴ|ɶx 13 ʴE 14 ʴɮM ʴɮRMɨ S

VIi=+n& 6,1,6 VIi=+n 7 VI(Iɽxɪ&) viɴxiɮMh&(+nn)

Vֽi=+n& 2,4,75 Vֽi=+n 25 (nxnxɪ&) viMh&

=+n& 3,1,140 Vʱi 30 Vɱ(n{i) viɴxiɮMh&(n)

\=+n& 5,3,119 \=+n 7 \ |iɪ&

1 \] 2 ]hh 3 U 4 +h 5 +\ 6 \

biɮ=+n& 7,1,25 biɮ=+n 5 biɮ ɴn=+xiɮMh&

1 biɨ 2 <iɮ 3 +x 4 +xiɮ

iIʶɱ=+n& 4,3,93 iIʶɱ=+n 14 iIʶɱ -

1 irh 2 En 3 Oɨh 4 UMɱ 5 G]Eh 6 RESi 7 Ezɮ

8 Ehbvɮ 9 {ɴi 10 +ɺx 11 ɤǮ 12 E

i(x)=+n& 3,1,79 ix-+n 10 ix(ʴɺiɮ) viMh&

ixi=+n& 6,4,37 ixi=+n 8 ix(ʴɺiɮ) viɴxiɮMh&(ixn)

1 Ih(˽ɪɨ) 2 Ih(˽ɪɨ) 3 @h(Mi) 4 ih(+nx) 5 x(Sx)

6 x(+ɤvx)

iʺ()=+n& 6,3,35 iʺɱ-+n 65 iʺɱ iriɺYEEn|iɪ&

1 jɱ 2 n 3 nxҨ 4 ̽ 5 lɱ 6 lɨ 7 l 8 +ii 9 +i 10 Bx{

11 +S 12 +ʽ 13 +ʺ 14 iɱ 15 iiɱ 16 v 17 vɨ\ 18 {ɶ{

19 +x 20 \ 21 Ex 22 +ExS 23 Sɮ] 24 { 25 iɨ{ 26 <`x

27 <Ǫɺx 28 {{ 29 E{{ 30 n 31 nҪɮ 32 ViҪɮ 33 E 34 +ES

35 Px 36 <S 37 +bS 38 S 39 40 b{S 41 ]S 42 biɮS 43 biɨS

44 f 45 i 46 U 47 +h 48 `E 49 <EE 50 \ 51 \] 52 ]hh

53 +\ 54 x 55 J 56 +ɨ 57 + 58 EiɺS

iɮE=+n& 5,2,36 iɮE=+n 88 iɮE +EiMh&

1 {ֹ{ 2 EhE 3 \Vɮ 4 @Vҹ 5 Ih 6 j 7 j 8 {֮ҹ 9 =SSɮ

10 |Sɮ 11 ʴSɮ 12 Ebɱ 13 Eh]E 14 ֺɱ 15 E֨ 16 Eiڽ

17 iɤE 18 Eɱɪ 19 {ɱɴ 20 Jhb 21 M 22 xp 23 ֦I 24 vxֹ

25 {{ɺ 26 r 27 + 28 {ֱE 29 +RMɮE 30 p 31 n 32 J

33 n&J 34 =iEh` 35 ɮ 36 v 37 ɨx 38 M 39 ɺj 40 iɮRM

41 iɱE 42 SxpE 43 +xvEɮ 44 Mɴ 45 46 =iE 47 h 48 Eɱɪ

49 Mv 50 Iv 51 Ҩxi 52 Vɮ 53 M 54 \S 55 {hb 56 EVVɱ

57 i޹ 58 EE 59 E 60 l{] 61 E\SE 62 RMɮ 63 +RE

64 ɱ 65 E 66 ɧ 67 +ɮɱ 68 En 69 Exn 70 U 71 +RMɮ

72 iE 73 |iʤɨ 74 |iɪ 75 nI 76 MV 77 Mɦi +|hx

=+n& 4,3,152 iɱ=+n 8 iɱ -

1 ̽h 2 <xpʱɶ 3 <xpo 4 <xpv 5 Sɪ 6 ɨE

iE=+n& 4,1,154 iE=+n 38 iE -

1 Eiɴ 2 Y 3 ɱ 4 ʶJ 5 =(=) 6 ` 7 xvɴ 8 { 9 Oɨ

10 xұ 11 +ʨj 12 MEI 13 E 14 nɮl 15 + 16 E 17 ʮE

18 ʱE 19 S{ɪi 20 Siɪi 21 Ei(Ei) 22 Vɴi 23 Sxpɺ

24 ֦ 25 MRM 26 ɮh 27 {ɨx 28 E 29 Jɱ(JɱE) 30 ޹

31 E 32 =nx 33 Y

iEEiɴ=+n& 2,4,68 iEEiɴ=+n 11 iEEiɴ& -

1 RJɮhbҮl& 2 ={EɨE& 3 {ɡExɮE& 4 ExJMn{ʮhr&

5 RExiɨJ& 6 =kɮɱRE]& 7 EhVxEhɺxn& 8 +MxɴnE&

iɹ`nM=+n& 2,1,17 iɹ`nM-|ɦi 32 iɹ`nM -

1 ɽnM 2 +ɪiMɴɨ 3 Jɱɴɨ 4 Jɱֺɨ 5 xɪɴɨ 6 ڪɨxɪɴɨ

7 {ڪɨxɪɴɨ 8 ƾiɪɴɨ 9 ʿɨhɪɴɨ 10 ƾiɤֺɨ 11 ɨɦʨ

12 ɨ{ni 13 ֹɨɨ 14 ʴɹɨɨ 15 n&ɨɨ 16 x&ɨɨ 17 +ɪiҺɨɨ

18 |f 19 {{ɺɨɨ 20 {hɺɨɨ 21 |ɼhɨ 22 |ɮlɨ 23 |nIhɨ 24

+{ɮnIhɨ 25 |i 26 +|i

iV=+n& 6,1,7 iV=+n 0 iV(˽ɪɨ) +EiMh&

in=+n& 3,1,77 in=+n 143 in(lx) viMh&

ixn=+n& 5,2,117 ixn=+n 6 ixn -

1 =n 2 {Shb 3 ɴ 4 ʽ 5 RMi ʴɴr

ih=+n& 4,2,80 ih 16 ih -

1 xb 2 ڱ 3 x 4 {h 5 h 6 ɮh 7 ʤɺ 8 {ֱ 9 10 +Vx

11 ִh 12 ɱ 13 Sɮh 14 ֺ

i豴ʱ=+n& 2,4,61 i豴ʱ 32 i豴ʱ -

1 vɮh 2 {ɮh 3 ɴh 4 n{ 5 Ei 6 Eʱ 7 nʨj(nɨi)

8 nɪY 9 Sɡ]]E 10 豴E 11 +xֽɮi(+x֮ɽi) 12 {En

13 +x֮i 14 +xi 15 |nx 16 |bɽi 17 nxvE 18 i

19 +ʺxʺ 20 +˽ʺ 21 +ɺʮ 22 +ʺɤxvE 23 {ι{ 24 Eɮh{ʱ

25 Eh 26 E 27 i

in=+n& 1,1,74 in-+n 7 in ɴn=+xiɮMh&

1 in 2 n 3 Bin 4 +n 5 <n 6 BE

nhb=+n& 5,1,66 nhb=+n 15 nhb -

1 ֺɱ 2 v{E 3 E 4 +P 5 P 6 v 7 ִh 8 =nE 9 v

10 Mֽ 11 M 12 < 13 RM

nv{ɪ()=+n& 2,4,14 nv{ɪɺ-+n 19 nv{ɪɺ -

1 {ɨvx 2 vֺ{ɹ 3 |V{i 4 ʶɴɴɴh 5 {ʮVEEʶE

({ʮ]EʶE) 6 |ɴM{ɺn 7 <vɤ̽ 8 nIi{ɺ 9 ri{ɺ 10

vi{ɺ 11 +vɪxi{ɺ 12 +tɺx 13 rɨv 14 @Cɨ 15 Rxɺ

nɨx=+n& 5,3,116 nɨx=+n 19 nɨx -

1 +{ 2 Vɴ{ 3 +nE 4 +nRE 5 +Sixi(+Sixi) 6 ExiE

7 +Enxi(+Hnxi) 8 +bʴ 9 EEnxi 10 ɴǺx 11 ʤxn 12 xnʴ

13 iֱɦ 14 \Vɪx 15 EExn

nɺҦɮ=+n& 6,2,42 nɺҦɮ 7 nɺҦɮ& -

1 nɽi& 2 nɦi& 3 nɱi& 4 ɺxi& 5 +v& 6 Sxp&

n()=+n& 4,3,54 n-+n 27 n -

1 M 2 {M 3 Mh 4 {I 5 vɪ 6 ʨj 7 v 8 +xiɮ 9 {lx 10 +E

11 =J 12 Ix 13 n 14 +n 15 +xi 16 J 17 VPx 18 P

19 =nEi Yɪɨ 20 xɪ 21 ƶ 22 23 Eɱ 24 +Eɶ

n=+n& 3,1,69 n-+n 137 n(GbʴVɽҹ...) viMh&

of=+n& 5,1,123 of=+n 23 of -

1 f 2 {ʮf 3 ޶ 4 E 5 G 6 G 7 SG 8 +ɩ 9 E] 10 iɩ

11 i 12 =h 13 Vb 14 vɮ 15 {hbi 16 v֮ 17 J 18 E

19 ɨ& iɨxɺ& 20 Vɴx

n{l=+n& 5,3,100 n{l=+n 19 n{l +EiMh&

1 {l 2 ʮ{l 3 l{l 4 lɱ{l 5 Eʮ{l 6 +V{l 7 Vɮl 8 i{l

9 ʺxv{l 10 ʺrMi 11 =]OҴ 12 ɨɮVV 13 i 14 <xp

15 {ֹ{ 16 i

ti=+n& 1,3,91 ti 23 ti(n{i) viɴxiɮMh&(n)

=+n& 7,3,4 uɮ=+n 10 uɮ -

1 ɮ 2 Oɨ(vɪ) 3 ɱE 4 κi 5 ɮ 6 nn 7 ɺ 8

unhb=+n& 5,4,128 unhb=+n 21 unhb -

1 uֺʱ 2 =\Vʱ 3 =ɪ\Vʱ 4 =nxi 5 =ɪnxi 6 =ɪɽκi

7 =Eh 8 =ɪEh 9 ={h 10 =ɪ{h 11 =ɤɽ 12 BE{n

13 |`{n 14 +f{n(+S{n) 15 {n 16 ʴESEh 17 +xiʺ

u=+n& 5,3,2 u=+n 5 u ɴn=+xiɮMh&

1 ֹn 2 +n 3 ɴi 4 E

=+n& 4,2,127 vڨ=+n 46 vڨ -

1 bhb 2 ɶnx 3 +Vxɴ 4 ɽElɱ 5 +xElɱ 6 ʽɺlɱ

7 +]]lɱ 8 pElɱ 9 ɨplɱ 10 nhbɪxɺlɱ 11 ʴn 12 VM޽

13 jɺɽ 14 ɹ{ 15 ʨjɴw(ʨjɴv) 16 pE 17 +VE 18 nɽɴ

19 jɽɴ 20 ƺҪ 21 ɤǮ 22 Mi 23 +xi 24 ` 25 {l 26 P

27 {ɱ 28 +ɮY 29 +ɴɪ 30 il 31 Ei Ү

32 ɨpi xʴ xֹ S 33 +xiɮ{ 34 u{ 35 +h 36 =VVɪx 37 {]]ɮ 38 Ei

xb=+n& 4,1,99 xb=+n 73 xb -

1 Sɮ 2 E 3 \V 4 <iE 5 <iɶ 6 ={E 7 BE 8 ɨE 9 {iɱ

10 V{ 11 iE 12 +Mxɶɨx ޹Mh 13 |h 14 xɮ 15 ɪE 16 ʨj

17 u{ 18 {RMɮ 19 {RMɱ 20 ERE 21 ERE 22 Eiɮ 23 Eɶ{

24 Eɶ 25 Eɱ(Eɴ) 26 +V 27 +ֹ 28 +ʨj 29 ʱM 30 Sj 31 Eɮ

32 G]G] S 33 34 iɨ 35 ˶ɶ{ 36 +O 37 ih 38 E]

39 ֨xɺ 40 ֨i 41 ʨɨi 42 Vɱxvɮ 43 +vɮ 44 Mxvɮ 45 E

46 nhbx 47 κix 48 {hb 49 Sɨʺx 50 Ei 51 κlɮE 52 h

53 S]E 54 n 55 +ɱ 56 Jɮ{ 57 <xv 58 +j 59 EɨE 60 nk

61 =nɮ 62 h 63 +

xb=+n& 4,2,91 xb=+n 12 xb -

1 {I 2 ʤɱ 3 h 4 j 5 iɺ 6 <I 7 Eɹ` 8 E{i

9 G\S iɨ S 10 iIx xɱ{ɶS

xn=+n& 4,2,97 xn=+n 16 xn -

1 ɽ 2 ɮhɺ 3 ɴκi 4 EΨ 5 xEΨ 6 Eɶɡ 7 {ڴxMɮ

8 {` 9 ɪ 10 ɱ 11 nɴ 12 iE

xxn=+n& 3,1,134 xxn 25 xxnx& -

1 ɺx& 2 nx& 3 nh& 4 vx& 5 vx& 6 x& 7 ɽx& 8 i{x& 9 nx&

(ʽi{n& Yɪɨ) 10 Vɱ{x& 11 h& 12 RGxnx& 13 REh& 14 ƽh&

15 Vxnx& 16 ɴx& 17 ʴɦҹh& 18 ɴx& 19 Skʴxɶx& 20 Enx& 21 jnx&

xV=+n& 7,4,75 xV 3 hVɮ(S{hɪ&) viɴxiɮMh&(Vֽin)

xɯnE=+n& 6,2,184 xɯnE=+n 14 xɯnE +EiMh&

1 xɯ{ɱ(xɯ{) 2 xɨIE 3 ʴɨǶE 4 xɹEɱE 5 xɹEʱE 6 niɮ{

7 xɺiɮ{ 8 xɮVx 9 =nVx 10 ={Vx

xɹE=+n& 5,1,20 xɹE=+n 7 xɹE -

1 {h 2 {n 3 ɹ 4 ɽ 5 ph 6 ι]

xRE=+n& 7,3,53 xRE=+n 23 xRE -

1 nM 2 M 3 n{E 4 {E 5 Ih{E 6 n{E 7 n{E 8 {E

9 iG 10 G(SG) 11 iɹRM 12 +xֹRM 13 ={ɺM 14 {E 15 ƺ{E

16 ڱ{E 17 E{i{E 18 =E{E 19 xOv

{I=+n& 4,2,80 {I 37 {I -

1 iI 2 iֹ 3 Ehb 4 +hb 5 EʱE 6 ʱE 7 Sj 8 +κi 9 E

10 ҮE 11 ɮE 12 E 13 ɮ 14 ɨɱ 15 +iɷx 16 x

17 κix 18 E 19 E 20 ҹ 21 xɴi 22 {E 23 ˺ɽE(ɽE)

24 ִhE 25 E 26 ˽E 27 Ei 28 ʤɱ 29 Jɱ 30 ɨɱ 31 i 32 E

{S=+n& 3,1,134 {S=+n 32 {S +EiMh&

1 S 2 { 3 n 4 Sɱ 5 {i 6 xn] 7 ɹ] 8 {ɴ] 9 Sɮ] 10 Mɮ]

11 S] 12 Mɽ] 13 ڮ] 14 n] 15 n] 16 V(Vɮ) 17 ɮ

18 19 20 E{(E/Gv) 21 v 22 xi 23 h 24 n 25 {

26 n{ 27 Vɮɮ 28 {S

{n=+n& 6,1,171 {n-+n 6 {n -

1 ni 2 xɺ 3 ɺ 4 n 5 xɶ

{{=+n& 4,4,10 {{=+n 8 {{ -

1 + 2 +il 3 l 4 Vɱ 5 xɺ 6 ɱ 7 {n

=+n& 5,3,117 {ɶ=+n 12 {ɶ -

1 +֮ 2 Iɺ 3 ɼE 4 ɺɺ 5 ɺ 6 ɯi 7 ii 8 {ɶS 9 +x

10 Eɹ{h

{ɱn=+n& 4,2,110 {ɱn=+n 18 {ɱn -

1 {ʮn 2 E 3 ɽE 4 EE] 5 ɽE] 6 VɱE] 7 EɱE]

8 Eɱʦn 9 M` 10 xEi 11 {ʮJ 12 ڮx 13 Mi 14 {]SSɮ

15 E

{ɱɶ=+n& 4,1,141 {ɱɶ=+n 9 {ɱɶ -

1 Jn 2 ˶ɶ{ 3 {xnx(xnx) 4 {ֱE 5 EҮ 6 ʶɮҹ 7 ɴɺ

{jʨi=+n& 2,1,48 {jʨi=+n 33 {jʨi& +EiMh&

1 {jɽ& 2 =nɮɶE&(=nɮɶE&) 3 =nɮEʨ& 4 +]ESU{&

5 E{ɨhbE& 6 EɨhbE& 7 =n{xɨhbE& 8 xMɮEE& 9 iʮ{֯&

10 {hbҶ֮&({VҶ֮&) 11 {iʮڮ& 12 Mڮ& 13 MIb 14 MʴVi

15 Mb& 16 M 17 Mnɽ 18 Mo]& 19 Mɦi{i& 20 +JxEE&

21 M`ڮ& 22 M`Ib 23 M`{]& 24 M`{hbi& 25 M`|Mɱ& 26 EhS֯S֮

{ɨ(x)=+n& 5,2,100 {ɨx-+n 14 {ɨx -

1 ɨx 2 x 3 x 4 乨x 5 Ep(Ep) 6 ʱ 7 ɨx 8 Eʨ 9 +RMi

Eh 10 E{ɱɱnph i S 11 I& +] S

{ɮE=+n& 6,1,157 {ɮE-|ɦi 7 {ɮE& -

1 EɮE I& 2 lɺ{(lɺ) xn 3 EE& |ɨhɨ

4 in޽i& E{i& Sniɪ& ] iɱ{ɶS

=+n& 4,2,49 {ɶ=+n 13 {ɶ -

1 ih 2 vڨ 3 i 4 +RMɮ 5 {] 6 {i 7 Mɱ 8 {]E 9 E] 10

11 x

{SU=+n& 5,2,100 {SU=+n 9 {SU({SU) -

1 = 2 vִE 3 wִE 4 V]P]Eɱ& I{ 5 h 6 =nE 7 {RE

=+n& 5,2,24 {ұ=+n 8 {ұ -

1 EExv(EExv) 2 ɨ 3 EҮ 4 Eɱ 5 n 6 +il 7 Jn

{֮ʽi=+n& 5,1,128 {֮ʽi=+n 36 {֮ʽi -

1 Vx + 2 OʨE 3 {hbE 4 ʽi 5 ɱ 6 xn(ɱɨxn)

7 nhbE 8 ̨E 9 ĘE 10 v̨E 11 ʺiE(ʱE) 12 iE 13 +\VʱE

14 +xiʱE(+\VxE) 15 {E(@E) 16 {jE 17 +ʴE 18 {̹E

19 {lE 20 S̨E 21 |iE 22 ɮl 23 +κiE 24 SE

25 SE(ƮIɺSE) 26 xκiE 27 +VxE 28 Cɮ 29 xMɮ 30 SbE

=+n& 3,1,55 {ֹ=+n 65 {ֹ({ֹ]) viɴxiɮMh&(nn)

{ֹE=+n& 5,2,135 {ֹE=+n 32 {ֹE -

1 {n 2 =i{ɱ 3 iɨɱ 4 En 5 xb 6 E{il 7 ʤɺ 8 hɱ

9 ɱE 10 ʴMɽ 11 Eҹ 12 ʶɮҹ 13 ɴɺ 14 |ɴɺ(|ɴɽ) 15 ʽh

16 E 17 i] 18 iɮRM 19 {REV 20 ɮV 21 VҴ 22 xɱE 23 ɮ

24 +ʴxn 25 +V 26 +V 27 Eɱ 28 {ɪɺ

{l=+n& 5,1,122 {l=+n 30 {l -

1 n 2 ɽi 3 {] 4 ix 5 P 6 ɽ 7 v 8 +ɶ 9 = 10 M֯ 11 Jhb

12 nhb 13 Shb 14 +E\Sx 15 ɱ 16 b 17 {E 18 i 19 xn 20

21 nP 22 |ɪ 23 ޹ 24 @V 25 I| 26 Ip 27 +h

{޹n=+n& 6,3,109 {޹n=+n 9 {޹n +EiMh&

1 {޹ilx 2 ɱɽE 3 VҨi 4 ɶx 5 =Jɱ 6 {ɶS 7 ޺

{=+n& 2,4,59 {=+n 21 { +EiMh&

1 ɱRE 2 iE 3 iREʨ(iEʨ) 4 ɽʴ 5 ɴh 6 +nV

7 +nP 8 +nVV(+nX) 9 +nVV 10 nɺlx 11 ɽIi(ɽ, Ii)

12 ʱRM 13 h 14 +nx 15 +nMɽx 16 +nr(+nr)

17 ipVi S +h&

|Mn(x)=+n& 4,2,80 |Mnx 10 |Mnx -

1 Mnx 2 nnx 3 Eʴɱ(Eʱɴ) 4 Jhbi 5 Mni 6 Sbɮ 7 bɮ 8 Eʴnɮ

|Y=+n& 5,4,38 |Y=+n 33 |Y -

1 hV 2 =ʶV 3 =ιhV 4 |iI 5 ʴu 6 ʴnx 7 bx 8 xɺ

9 j ɮɮ 10 Vּi 11 Eh M 12 SEҹi 13 S 14 v 15 SIֺ

16 ɺ 17 Bxɺ 18 ɯi 19 G\S 20 ii 21 nɽ 22 Ei 23 +֮

24 Iɺ 25 {ɶS 26 +x 27 Eɹ{h 28 ni

|iVx=+n& 4,4,99 |iVx=+n 12 |iVx -

1 <nM 2 ƪM 3 ɨɪM 4 {ɮM 5 {ɮE 6 {ɮE 7 +ֹE

8 ʴɷVx 9 ɽVx 10 {\SVx

|ɴr=+n& 6,2,147 |ɴr=+n 7 |ɴr(xɨ) -

1 |ɴr& ޹ɱ& 2 |ɪi ڹhɴ& (|ɪH& H&) 3 +ʽi& M 4 J]ɰf&

5 Eʴɶɺi&

|=+n& 1,4,58 |=+n 22 | -

1 {ɮ 2 +{ 3 ɨ 4 +x 5 + 6 xɺ 7 xɮ 8 n 9 n 10 ʴ

11 x 12 +v 13 +{ 14 +i 15 16 =n 17 +ʦ 18 |i 19 {ʮ 20 ={

=+n& 6,3,34 |ɪ=+n 15 |ɪ -

1 xY 2 Eh 3 ֦M 4 nM 5 H& 6 Sɴ 7 8 Ixi 9 ɨ

10 S{ɱ 11 nʽi 12 ɨx 13 ixɪ

|I=+n& 4,2,80 |I 21 |I -

1 E(E) 2 xvE 3 wִE 4 I{E 5 xOv 6 <CE]

7 RE] 8 E] 9 E{ 10 E 11 {E 12 {] 13 ɽ 14 {ʮ{ 15 ɴɹ(ɴɺ)

16 Mi 17 E{E 18 ʽh

{I=+n& 4,3,164 {I=+n 8 {I -

1 xOv 2 +il 3 <RMn 4 ʶO 5 6 EIi 7 ޽i

{=+n& 7,3,80 {=+n 21 {\({ɴx) viɴxiɮMh&(Cn)

=+n& 7,1,16 {ڴ=+n 9 {ڴ -

1 {ɮ 2 +ɮ 3 nIh 4 =kɮ 5 +{ɮ 6 +vɮ 7 8 +xiɮ

h=+n& 6,4,125 h=+n 7 h(Mi) viɴxiɮMh&(n)

ɱ=+n& 4,2,80 ɱ 13 ɱ -

1 Sֱ 2 xɱ 3 n 4 ] 5 E 6 = 7 {ֱ({J) 8 ڱ 9 = 10 x 11 E

ɱ=+n& 5,2,136 ɱ=+n 17 ɱ -

1 =iɽ 2 =nɺ(=nɴ) 3 =uɺ 4 =qɺ 5 ʶJ 6 E 7 Sb

8 E 9 +ɪɨ 10 ɪɨ 11 ={ɪɨ 12 +ɮ 13 +ɮ 14 {ʮhɽ 15 r

ɽ=+n& 4,1,45 ɽ=+n 40 ɽ +EiMh&

1 {ri 2 +\Si 3 +REi 4 +ƽi 5 E] 6 H& ɺj 7 ʮ 8 i

9 v 10 v 11 +ʽ 12 E{ 13 ι] 14 x 15 EnEɮi +Hx&

16 ɴi& +Hx +li <iE 17 Shb 18 E{h 19 Eɱ 20 ʴE]

21 ʴɶRE] 22 ɯV 23 vV 24 SxpM xtɨ 25 =nɮ 26 {֮h 27 +x

28 Gb 29 xJ 30 J֮ 31 ʶJ 32 ɱ 33 ɡ 34 Mn

ɽ=+n& 4,1,96 ɽ=+n 53 ɽ +EiMh&

1 ={ɤɽ 2 ={ɴE 3 xɴE 4 ʶɴE 5 ]E 6 ={xxn(={ʴxn)

7 E 8 Sb 9 ɱE 10 ʹE 11 Eɱ 12 UMɱ 13 wִE 14 vִE

15 n̨j 16 {ֹEn 17 +xֽi 18 nɶɨx 19 +Mxɶɨx 20 ֶɨx

21 Exɨx 22 xɨx 23 {\Sx 24 {ix 25 +]x 26 vɴi 27 =n\S

28 ʶɮ 29 ɹ 30 ɮʴx 31 ɮS 32 RJɱinx 33 Jɮxnx 34 xMɮnx

35 |Eɮnx 36 x 37 Eh 38 vι` 39 +Vx 40 ɨ 41 Mn

42 |t֨x 43 ɨ 44 =nE& Yɪɨ 45 ɨڪ䨦ɺ& ɱ{& S

ʤn=+n& 4,1,104 ʤn=+n 52 ʤn -

1 = 2 E{ 3 EʶE 4 ɮuV 5 ={ɨx 6 Ei 7 @ι]h(@ʹɺh)

8 @iɦM 9 Ƿ 10 |ɪE 11 +{ɺiɨ 12 ɮui 13 xE 14 vx

15 M{ɴx 16 ʶO 17 ʤxn(ʴxn) 18 ME 19 ʨE 20 +ɴix 21 ɨE

22 ɨE 23 ɴʱ 24 {h 25 Exnɺ 26 E 27 +EVڹ(+EVֹ/+Eڹ) 28

vM 29 ʴɹh 30 |iɤv 31 liɮ 32 lxiɮ 33 Mʴι` 34 xɹn 35 ɤɮ

36 +ɺ 37 ` 38 {E 39 n 40 {xɦ 41 {j 42 nʽi 43 xxxo

ʤɱE=+n& 6,4,153 ʤɱE=+n 10 ʤɱE xbn=+xiɮMh&*EE

1 hE 2 jE 3 iɺE 4 <IE 5 Eɹ`E 6 E{iE 7 ihE 8 iIE

ʤɱ=+n& 4,3,136 ʤɱ=+n 13 ʤɱ -

1 ʽ 2 Ehb 3 nM 4 ɺڮ 5 Mvڨ 6 <I 7 h 8 MɴvE 9 {]

10 EExv 11 E]Ү

h=+n& 5,1,124 h=+n 49 h +EiMh&

1 b 2 xɴ 3 +i& x֨ S 4 S 5 vi 6 +ɮvɪ 7 ʴɮvɪ 8 ={ɮvɪ

9 BEɴ 10 uɴ 11 jɦɴ 12 +xɦɴ 13 +IjY 14 ƴʶx 15 ɨʹx

16 ɽʹx 17 ҹPix 18 ʴPix 19 ʴɹɨɺl 20 {ɮɺl 21 vɨɺl

22 +xҷɮ 23 Eɱ 24 S{ɱ 25 x{h 26 Eiڽ 27 IjY 28 xɶx 29 ʱɶ

30 +ɺ 31 n{֯ 32 Vx 33 Mh{i 34 +v{i 35 Mb 36 nɪn

37 ʴɶκi 38 ʴɹɨ 39 ʴ{i 40 ɴǴnn& l

41 Siִn =ɪ{nr& S 42 ]Ү

M=+n& 4,1,178 M=+n 8 M -

1 E 2 EE 3 EҮ 4 ɱ 5 ֺlɱ 6 =(=) 7 E

ɺj=+n& 4,4,16 ɺj=+n 7 ɺj -

1 ɮ] 2 ɮh 3 ҹǦɮ 4 ҹɮ 5 +ƺɦɮ 6 +ƺɮ

ʦI=+n& 4,2,38 ʦI=+n 15 ʦI -

1 M̦h 2 Ij 3 Eҹ 4 +RMɮ 5 Sɨx(S̨x) 6 ɽ 7 {ni 8 {ri

9 +lɴx 10 nIh 11 i 12 ʴɹɪ 13 j

ʦn=+n& 3,3,104 ʦn=+n 21 ʦn(ʴnɮh) -

1 Un(uvEh) 2 ʴn 3 I{ 4 Mֽ(Mɪv&) 5 v 6 Mv 7 +ɮ ɺjɨ

8 ɮ 9 Eɮ xvx 10 Iɪ 11 vɮ |{ix 12 J 13 Sb 14 {b

15 { 16 ɺ 17 VV

Ҩ=+n& 3,4,74 Ҩ=+n 16 Ҩ +EiMh&

1 ҹ 2 ɪxE 3 ɽ 4 Sɯ(ɽSɯ) 5 |ɺExnx 6 |{ix(|i{x)

7 ִ 8 S 9 ι] 10 Iɺ 11 RE 12 E(REE) 13 Jɱi

=+n& 1,3,1 ڴ-+n 2039 (kɪɨ) vi{`&

\=+n& 7,4,76 \ 3 b\(vɮh{hɪ&) viɴxiɮMh&(Vֽin)

޶=+n& 3,1,12 ޶=+n 25 ޶ -

1 Q 2 S{ɱ 3 xn 4 {hbi 5 =iE 6 ֨xɺ 7 nxɺ 8 =xxɺ 9

10 i 11 i 12 ƶSi 13 i{i 14 ɷi 15 i 16 Sɺ 17 SɴSǺ

18 +hb 19 SǺ(+hbSǺ) 20 ֮Vɺ 21 +Vɺ

ʮE=+n& 4,2,54 ʮE=+n 9 ʮE -

1 ʱE 2 S{ɪi 3 Siɪi(Siɪi) 4 Eh 5 hVE 6 Ei 7 Ei

v=+n& 4,2,86 v=+n 28 v -

1 ʤɺ 2 lh 3 h 4 EExv 5 ɨ 6 EE 7 ʽ 8 Eɮ

9 ɯi 10 nDZ 11 ɮ 12 <]E 13 +ɺi 14 H 15 +ɺxn 16 E

17 +ʨɹ 18 <I 19 x 20 ι] 21 22 iIʶɱ 23 Jb 24 ]

xY=+n& 5,1,133 xY=+n 26 xY -

1 |ɪɰ{ 2 +ʦɰ{ 3 Eh 4 vʴx 5 +f 6 E{j 7 Uj 8 jɪ

9 S 10 vi 11 ʴɷn 12 ִx 13 E{j 14 OɨEɱ 15 Oɨɹhb 16

OɨEɮ 17 Eɮ 18 ɽ 19 +ֹ{j 20 +ֹE 21 ɮ{j 22 i{j

ɪڮƺE=+n& 2,1,72 ɪڮƺE=+n 71 ɪڮƺE +EiMh&

1 UjɴƺE 2 EVɨhb 3 ɴxɨhb 4 {nM({nM) 5 RMֱM(RMֱM)

6 {xnǪ 7 Bb ii 8 Bʽɴɨ ii 9 BʽhV G 10 |ʽhV

11 BʽMi 12 +{ʽMi 13 BʽuiҪ 14 |ʽuiҪ 15 BʽE]

16 +{ʽE] 17 |ʽE] 18 +ɽE] 19 |En 20 ʴvɨSb

21 =rɨSb(=rɮSb) 22 +ɽS 23 +ɽx 24 +ɽxi(+ɽʴxi)

25 ExiʴSIh 26 =rɮiV 27 =rɨʴvɨ 28 =i{Sx{S 29 =i{ix{i

30 =SSɴSɨ 31 =SSxSɨ 32 +S{ɮSɨ 33 xJ|Sɨ 34 xɶS|Sɨ

35 +E\Sx 36 xiEɱE 37 Ciɺʽi 38 |乪{{Ҫx 39 =i{i{E

40 x{iɮʽh 41 +{ʽ|Pɺ 42 BʽʴPɺ 43 <{\Sɨ 44 <uiҪ

45 VʽVb&(VʽVb) 46 Vʽiɨɨ(Vʽiɨ&) 47 =VVʽiɨɨ

48 +xi{ɤi 49 {SiɦVVi 50 Jniɨni 51 Jniɴɨi(JniSɨi)

52 +ɴ{xιE (+ɽxιE) 53 ʦxvɱɴh 54 ExvʴSIh 55 {S|E]

56 +Eiɪ&

ʽ=+n& 4,4,48 ʽ=+n 11 ʽ -

1 |V{i 2 |Vɴi 3 |ɱ{E 4 ʴɱ{E 5 +xֱ{E 6 h{ɱ

7 +xSɮE(+xִɮE) 8 i 9 Vɨx

ɱ=+n& 6,2,88 ɱ=+n 9 ɱ -

1 ɱ 2 h 3 pI 4 I 5 Iɨ 6 E\S 7 BE 8 Eɨ

S=+n& 7,1,59 S=+n 8 S(Ih) viɴxiɮMh&(inn)

V=+n& 6,1,15 V=+n 9 V(n{Vɪɨ) viɴxiɮMh&(n)

ɴ=+n& 8,2,9 ɴ=+n 21 ɴ +EiMh&

1 nα 2 >̨ 3 ʨ 4 Eʨ 5 G\S 6 ɶ 7 pI 8 wV 9 vV 10 xV

11 ʺV 12 \V 13 ʮi 14 EEn 15 ɯi 16 <I 17 p 18 v

ɺE=+n& 2,4,63 ɺE=+n 36 ɺE -

1 (ɦ) 2 p 3 +&lh 4 ihEh 5 nɨk 6 ʽM

7 EhfE(Eh]E) 8 ʴʸ 9 Ep 10 +Vɤκi 11 IJ 12 VRPɮi

13 =iE 14 E]E 15 xlE 16 {ֹEn 17 ={ʮJɱ 18 G]x

19 G]{n 20 G]ɪ 21 ҹǨɪ 22 {nE 23 ɹE 24 ɱxnx 25 b

26 hb 27 bi 28 hbi

VE=+n& 2,2,9 VE=+n 12 VE -

1 {VE 2 {ʮSɮE 3 {ʮE({ʮSE) 4 x{E 5 +v{E 6 =iɽE

7 i 8 i 9 lMhE 10 {kMhE

ɴ=+n& 5,4,29 ɴ=+n 20 ɴ -

1 h 2 +κl 3 iɱ 4 Vx 5 xp 6 {i 7 iɨ 8 {ɶ xʴ{i

9 +h x{h 10 {j Ejɨ 11 xi nɨ{i 12 nx Eii 13 ix j

14 <Ǫɺ& S 15 Yi

Hɮʽ(x)=+n& 6,2,81 Hɮʽx-+n 16 Hɮ -

1 +Miɮ 2 +Miɪv 3 +Miɴ\S 4 +Mixxn(+Mixn) 5 +Mi|ɽɮ

6 IҮi 7 MxҦi 8 OMvE 9 +jɮj& 10 ι]jɮj& 11 Mh{n&

12 BEʶi{n 13 {jʨin& S

ִ(x)=+n& 5,1,130 ִx-+n 31 ִx -

1 lʴɮ 2 i 3 Vɨx 4 {֯ + 5 i 6 EiE 7 E]E 8 Ehb

9 Ej 10 ֺj 11 n&j 12 ־n 13 ־n 14 nn 15 ֧i 16 ni

17 ޹ɱ 18 {ʮVE 19 +x޶ƺ 20 n + 21 Eɱ 22 S{ɱ 23 x{h

24 {ɶx 25 Eiڽ 26 Ijɪɺ ɱ{& S

v=+n& 4,1,178 v=+n 8 v -

1 G 2 3 Vɤh 4 vi(vi) 5 jMi 6 =xɮ

v=+n& 5,3,117 v=+n 10 v -

1 E 2 G 3 4 Vɤh 5 vi 6 Pi 7 ɮi 8 =xɮ

Vi=+n& 4,3,154 Vi=+n 12 Vi -

1 Һ 2 3 =nɮ 4 x{ 5 nɯ 6 ʽiE 7 ʴɦiE 8 {inɯ

9 jEh]E 10 Eh]Eɮ

v=+n& 7,2,45 v=+n 8 v(˽ҺƮnv&) viɴxiɮMh&

=+n& 5,2,95 =+n 10 -

1 { 2 h 3 Mxv 4 {ɶ 5 ɤn 6 x 7 ɴ 8 Mhi

Vnxi=+n& 2,2,31 Vnxi=+n 49 Vnxi& -

1 +Ohɨ 2 ʱ{iɴʺiɨ 3 xMxɨʹiɨ 4 ʺHɨ޹] 5 +Cz{Cɨ

6 +{i{iɨ 7 ={iMf 8 =Jɱɨֺɱɨ 9 on{ɱɨ 10 +ɮMɪxɤxvE

11 SjɮlɤɼE 12 +xiɶE 13 xiEVx 14 ʴɹCxVx

15 +Iɧִɨ 16 nɮMɴɨ 17 vɨl 18 Eɨl 19 +lǶɤn 20 Eʮiɨ

21 MVɴVɨ 22 {ڱɺE֮hb({ڱɺEɮhb) 23 lڱ{ڱɺɨ(lڱɺɨ)

24 VYκl 25 ʺ\Vɷilɨ 26 Sjɺi 27 ɪ{i 28 Vɨ{i 29 Vɪ{i

30 {j{i 31 {j{ɶ 32 Eɶɸ 33 ʶɮVx 34 {ɨvx 35 vֺ{ɹ

36 +txi 37 +xin 38 rMh

Vx=+n& 4,2,53 Vx=+n 22 Vx -

1 +xi 2 ɧɴ 3 ɱREɪx 4 nɪi(nɪiɴ) 5 +b 6 Vɱxvɮɪh

7 Vɪx 8 i 9 +iEɨ 10 +ɮҹ{j 11 ɺi 12 ڹ 13 =nɮ

14 iҵ 15 豴V 16 +Vxɪx 17 |ɪ 18 >hxɦ

n=+n& 7,2,76 n=+n 5 n(+ʴɨSx) viɴxiɮMh&(+nn)

v=+n& 3,1,78 v=+n 25 vɮ(+ɴɮh) viMh&

i=+n& 4,1,146 i=+n 11 i -

1 +{ɱ 2 h{ɱ 3 uɮ{ɱ 4 E\Sx 5 Exv 6 EhOɽ 7 nhbOɽ

8 ECE]I 9 SɨɮOɽ

iE=+n& 4,3,131 iE=+n 7 iE -

1 {ʶ 2 Iɴr 3 MOҴ(MOʴ) 4 +nP 5 +n{

(x)=+n& 5,2,100 x-+n 9 x -

1 x 2 ɧ 3 ʮ 4 Mʮ 5 EE 6 E{ 7 x 8 iɯ

ʽi=+n& 3,1,13 ʽi=+n 8 ʽi -

1 Sʮi 2 xұ 3 x 4 p 5 ʮi 6 nɺ 7 xn

ʽi=+n& 4,1,18 ʽi=+n 28 ʽi MMn=+xiɮMh&

1 ʶi 2 ɧ 3 ɱM 4 hb 5 Mhb 6 RE 7 ʱM 8 Mֽ 9 RI 10 +ʱM

11 VMҹ 12 x 13 ixi 14 xɪ 15 x 16 ElE 17 @I 18 iI 19 ix

20 iɯI 21 iɱI 22 ihb 23 ihb 24 E{

=+n& 8,2,44 =+n 20 \(Unx) viɴxiɮMh&(Cn)

ƶ=+n& 5,1,50 ƶ=+n 11 ƶ -

1 E]V 2 ɱV 3 ڱ 4 lh(lh) 5 +I 6 +x 7 + 8 <I 9 J]

xɺ{i=+n& 6,2,140 xɺ{i=+n 10 xɺ{i -

1 ޽{i& 2 S{i& 3 ixx{i 4 xɮɶƺ& 5 xɶ& 6 i޹hɴɰj

7 ɨʴɷɴɪɺ 8 ɨi&

ɮh=+n& 4,2,82 ɮh=+n 22 ɮh -

1 RM 2 ɱʱ 3 hb 4 ɪhb 5 {h 6 iɩ{h 7 Mn 8 Vx{n(Vɱ{n)

9 Vɨ 10 {ֹE 11 Sɨ{ 12 ɱM 13 =VVʪx 14 l֮ 15 iIʶɱ

16 = 17 Mi 18 ɱɦ

ɮɽ=+n& 4,2,80 ɮɽ 14 ɮɽ -

1 {ɱɶ 2 ʶɮҹ 3 {xr 4 xɤr 5 ɱɽ 6 lڱ 7 ʴnMv 8 ʴɦMx 9 ʴɨMx

10 ɽ 11 Jn 12 E

M=+n& 6,2,131 M=+n 26 M nMn=+xiɮMh&*i

1 {M 2 Mh 3 {I 4 vɪ 5 ʨj 6 v 7 +xiɪ 8 9 +C

10 =J 11 I 12 n 13 +t 14 +xi 15 VPx 16 P 17 l

18 =nC 19 xɪ 20 ƶ 21 䶪 22 +Eɶ

ɺxi=+n& 4,2,63 ɺxi=+n 12 ɺxi -

1 Oҹ 2 ɹ 3 ɮn 4 xi 5 ʶʶɮ 6 |lɨ 7 Mh 8 Sɮ 9 +lɴx

10 +lɴh

Ex=+n& 4,1,158 Ex=+n 6 Ex -

1 Mv 2 EE 3 EE 4 RE 5 S̨ɴ̨h& xɱ{& S

ʴxɪ=+n& 5,4,34 ʴxɪ=+n 16 ʴxɪ -

1 ɨɪ 2 ={ɪi iɨ S 3 |i 4 RMi 5 El\Si 6 ɨSɮ 7 ={Sɮ

8 ɨɪSɮ 9 ɴɽɮ 10 |nx 11 ɨiE 12 ʴɶ 13 +iɪ

ʴɨH=+n& 5,2,61 ʴɨH=+n 26 ʴɨH -

1 nɺ֮ 2 I֮ 3 ={ɺn 4 ִh 5 {ʮɮE 6 nn 7 ɺ 8 {ixҴi

9 ɺ֨i 10 ɽҪi 11 ki 12 ɽi 13 nh 14 ɪɺ 15 ʴvx

16 {ijx 17 ʽj 18 +ɽi 19 {ɹx 20 +Mxʴɹh 21 =Ƕ 22 jɽx

ʴɺ{ɹ]=+n& 6,2,24 ʴɺ{ɹ]=+n 10 ʴɺ{ɹ] -

1 ʴSj 2 ʴSk 3 H 4 ɨ{z 5 {] 6 {hbi 7 Ei 8 x{h

i=+n& 1,3,92 i 5 i(ix) viɴxiɮMh&(n)

޹=+n& 6,1,203 ޹=+n 26 ޹& +EiMh&

1 Vx& 2 Vɮ& 3 Oɽ& 4 Mɪ& 5 xɪ& 6 iɪ& 7 iɪ& 8 Sɪ& 9 +& 10 n&

11 +ƶ& 12 Mֽ 13 ɨɮh Yɪ ɨi ɴEh& 14 xi& 15 Eɨ&

16 Oɨ& 17 +ɮ 18 vɮ 19 Eɮ 20 ɽ& 21 E{&

ix=+n& 4,4,12 ix=+n 19 ix -

1 ɽx 2 +vǴɽx 3 vxnhb 4 Vɱ 5 6 ={ɴ 7 |h 8 J 9 ɪ

10 H 11 ={xɹn 12 κV(κV) 13 {n 14 ={ɺl 15 ={ɽi

Q=+n& 2,1,56 Q=+n 16 Q +EiMh&

1 ˺ɽ 2 @I 3 @ɦ 4 Sxnx 5 E 6 ޹ 7 ɮɽ 8 κix 9 iɯ 10

11 {޹i 12 {hbE 13 {ɱɶ 14 Eiɴ

ֹ]=+n& 5,1,97 ֹ]=+n 9 ֹ] -

1 xi 2 xɹGh 3 |ɴx 4 ={ɺRGh 5 il 6 +ɺiɮh 7 RPi

ʽ=+n& 5,2,116 ʽ=+n 21 ʽ -

1 ɪ 2 ɱ 3 ʶJ 4 ɱ 5 Jɱ 6 EE 7 +]E 8 {iE 9 Ex

10 ɨx 11 n] 12 Y 13 b 14 Eɮ 15 x 16 ɱE

17 ɴJn(ɴJnx) 18 ҹi x\&

hbE=+n& 4,3,92 hbE=+n 8 hbE -

1 ɴǺx 2 ɴE 3 E 4 ] 5 E 6 RJ 7 v

ɨ-+n& 3,2,141 ɨ 8 ɨ(={ɶɨ) viɴxiɮMh&(nn)

ɮn=+n& 5,4,107 ɮn-|ɦi 22 ɮn -

1 ʴ{ɶ 2 +xɺ 3 xɺ 4 ={xɽ 5 +xb 6 n 7 ʽɴi 8 ʴn 9 n

10 n 11 o 12 ʴɶ 13 Si֮ 14 in 15 in 16 n 17 Vɮɪ& Vɮ S

18 |i{ɮɨx֦& +Ih& 19 {lx

ɮ=+n& 4,3,144 ɮ=+n 7 ɮ -

1 n 2 n 3 E] 4 ih 5 6 ɱV(ɱV)

ɮ=+n& 6,3,120 ɮ=+n 9 ɮ -

1 ƶ 2 vڨ 3 +ʽ 4 E{ 5 h 6 x 7 S 8 ix

E=+n& 5,3,107 E=+n 12 E -

1 E{ʱE 2 E{]E 3 Exι`E(E{ι`E) 4 {hbE 5 i{j 6 x

7 M{SU 8 xɮS 9 xE 10 ʺEi

J=+n& 5,3,103 J=+n 13 J -

1 J 2 VPx 3 RM 4 P 5 + 6 Sɮh 7 Exv 8 Exn(En)

9 ʶɮ 10 +O 11 ɮh(h)

RMǮ=+n& 4,1,73 RMǮ=+n 25 RMǮ -

1 E{] 2 MMMֱɴ 3 h 4 n 5 Miɨ 6 Eɨhb 7 +xS 8 +xv

9 +ɶE 10 iɪx 11 \Vɪx 12 Eɴ 13 褪 14 Bʽ 15 {ɪʽ

16 +ɶɮl 17 +n{x 18 +ɱ 19 ihb 20 MɴnMʮi& Yɪ Pn xi lǨ

ʶɴ=+n& 4,1,112 ʶɴ=+n 83 ʶɴ -

1 |`(|`) 2 |ι`E 3 Shb 4 Vɨ 5 ʮ 6 nhb 7 EE 8 +xʦɨx

9 Eʽi 10 J 11 xv 12 x 13 EEil 14 Eb 15 E(E)

16 E 17 v 18 E{\Vɱ(E{\Vɱ) 19 J\Vx 20 ihEh(iڨEh)

21 IҮn 22 Vɱɿn 23 {ʮ 24 {lE 25 {ɹ] 26 {̹E 27 M{E

28 E{ʱE 29 V]ʱE 30 vʮE 31 \VҮE 32 ιhE 33 J\Vɮ

34 J\Vɱ 35 EǮ 36 J 37 J 38 +ɱJx 39 h 40 ixI 41 OɴI

42 ʴ]{ 43 {]E 44 {]E 45 iIE 46 >hxɦ 47 VɮiEɯ 48 {l

49 =iI{ 50 {֮ʽiE 51 ֮ʽiE 52 +ɪǷi 53 {ɹ]

54 ɺ֮Eh(ɺڮEh) 55 ɪڮEh 56 JnE 57 iIx 58 @ι]h 59 MRM

60 ʴ{ɶ(ʴ{ɶ) 61 ɺE 62 63 +&lh 64 ih 65 Eh(ihEh)

66 {h 67 ɱxnx 68 ʴɰ{I 69 < 70 {ix 71 nS& xt&

72 jɴhjɴhɨ S

hbE=+n& 4,3,76 hbE=+n 8 hbE -

1 EEh 2 lhb 3 =n{x 4 ={ɱ 5 ʨ 6 ih 7 {h

֧=+n& 4,1,123 ֧=+n 76 ֧ +EiMh&

1 ʴɹ] 2 {֮(ʴɹ]{֮) 3 Ei 4 ɱlɱ 5 ɱEɧ 6 ʴE(ʴE)

7 ʽh 8 Ch 9 v̨h 10 n(n) 11 ɱE 12 Exv 13 ʴɨi

14 ʴvɴ 15 E 16 ʴɶ 17 niɮ 18 Ex 19 G 20 Yiɱ(iɱ)

21 xvE 22 Ehb 23 ʴʻ 24 +il 25 Mnxi 26 E] 27 iɽ

28 {ɴɹ]ʮE 29 xɨx 30 Mv 31 EEɺ 32 +xҴ 33 |ɴɽh

34 ɮi(ɮi) 35 ɮ(ɮ) 36 E{Ǯ 37 <iɮ 38 +xiɮ 39 +ɱf

40 nxi 41 nI 42 nɨx 43 Ep 44 in 45 +Eɪ 46 EʮE

47 E`ʮE 48 EʮE 49 Vʶx 50 {ʮv 51 ɪnk 52 E

53 ɱE 54 Jb 55 EʮE 56 Mxv{RMɱ 57 Jbxk

58 +xoι]x(+xoι]) 59 Vɮix 60 ʴO 61 V 62 VҴ 63 x 64 +x

65 +Vɮ

hb=+n& 2,1,40 hb 13 hb -

1 vi 2 Eiɴ 3 b 4 |ɴh 5 ƴi 6 +xiɮ 7 +v 8 {hbi 9 Eɱ

10 S{ɱ 11 x{h

xE=+n& 4,3,106 xE=+n 17 xE -

1 Vɺx 2 RMǮ 3 { 4 ɹ{ 5 Jbɪx 6 iɨ(E) 7 nnx

8 VV֦ɮ 9 VVEh` 10 E`` 11 Eɪ 12 iɱ 13 nhb 14 +{V(+{)

ɨh=+n& 2,1,70 ɨh=+n 15 ɨh -

1 |ɵVi 2 E] 3 M̦h 4 i{ɺ 5 nɺ 6 xvE 7 +v{E 8 {] 9 n

10 {hbi 11 Eɱ 12 S{ɱ 13 x{h

h=+n& 2,1,59 h=+n 25 h -

1 >E(BE) 2 {M 3 Exn(Exn/Exn) 4 ɶ 5 xSɪ 6 ʴɶ 7 {ɮ 8 <xp

9 n 10 hb 11 i 12 ɨh 13 nx 14 +v{E 15 h 16 Ijɪ

17 ʴʶɹ](ʴʶJ) 18 {] 19 {hbi 20 Eɱ 21 x{h

J=+n& 4,2,80 J 27 J -

1 +Mxnk 2 ɪnk 3 Jnk 4 M{ɱ(Mʽi/Mʽ) 5 ɱ{ɱ 6 SGE

7 UMɱ 8 +E 9 Eʴɮ 10 ɺɴ 11 Ү 12 {ڮ 13 X 14 ҽ

15 ɮE(E) 16 ɮ 17 ɨɮ 18 ɨɱ 19 ֮ 20 21 iɨɱ 22 En

RE=+n& 4,2,75 RE=+n 38 RE -

1 {ֹE 2 =kɨ 3 =b{ 4 =u{(=u{) 5 =i{] 6 E 7 nI 8 nk

9 ֦i 10 {i 11 xj 12 ֨RMɱ 13 {RMɱ 14 ʺEi(ʺEi)

15 {iE({iE/{iE) 16 {ڱɺ 17 Eɺ 18 {ɱɶ 19 Mɴ 20 MɨҮ

21 <iɮ 22 +x 23 +x 24 x 25 x 26 ɯh(Sɮh) 27 tV

28 +ʦʹH 29 Mi 30 Vɦi 31 ɱ 32 ɱ 33 ɱ

REɶ=+n& 4,2,80 REɶ 37 REɶ -

1 E{ɱ 2 EɨҮ 3 ɨҮ 4 ڮx(ڮx) 5 ɮE 6 ڮ 7 {(l) 8 +ƶ

9 +RM 10 xɺ 11 {ʱi 12 +xxɶ 13 +x 14 E] 15 n 16 E

17 ҹ 18 ʴɮi(Sɮxi) 19 ɨɱ 20 Ү 21 {\Vɮ 22 xl 23 x

24 x 25 {ʱx 26 {ʮ 27 E]{ 28 EhE 29 ι] 30 il 31 ʴE

32 xʺE

(x)=+n& 3,1,32 x-+n 11 x |iɪ&

1 CS 2 EɨS 3 CR 4 Cɹ 5 hR 6 hS 7 R 8 E 9 +ɪ

xi{=+n& 5,1,101 xi{=+n 20 xi{ -

1 zɽ 2 ROɨ 3 ƪM 4 {ɮɪ 5 ƴx 6 { 7 xɹ{ 8 xɺM

9 ʴɺM 10 ={ɺM 11 |ɴɺ 12 ={ɴɺ 13 RPi 14 ƴ 15 ɨnx

16 H 17 ƺnxi ʴM޽ii +{

xvɴ=+n& 4,3,16 xvɴ=+n 9 xvɴ -

1 xv 2 +ɴɺ 3 jɪn 4 Sin 5 {\Sn 6 |i{n

7 ƴiɮi {ɴh&

{ix=+n& 4,1,35 {ix=+n 9 ɨx -

1 BE 2 Ү 3 {hb 4 (ʶɮ) 5 i 6 p 7 {j

ɴ=+n& 1,1,27 ɴ=+n 29 ɴ -

1 ʴɷ 2 = 3 =ɪ 4 biɮ 5 biɨ 6 <iɮ 7 +x 8 +xiɮ 9 iS

10 x 11 ɨ 12 ʺɨ 13 ɨ +YivxJɪɨ 14 +xiɮ ʽM{ɺƴxɪ&

15 in 16 n 17 Bin 18 +n 19 <n 20 BE 21 u 22 ֹn 23 +n

24 E

ɴx=+n& 8,3,110 ɴx=+n 13 ɴxɴx -

1 ɴxɨJ ɴxɨJ 2 +xֺɴxɨ +xֺɴxɨ (+xֺɴx +xֺɴx) 3 Exɺɴxɨ

4 5 i i(i i) 6 ʤɺɨ ʤɺɨ 7 Eɨ Eɨ

8 ֺɱɨ ֺɱɨ 9 Mxɨ

Ii-+n& 1,4,74 Ii-|ɦi 27 Ii +EiMh&

1 ʨl 2 Sxi 3 p 4 Sx(Sx) 5 +ɺl 6 + 7 +r 8 |Vɰ

9 Vɪ 10 Vɯ 11 ƺɪ 12 +l 13 ɴhɨ 14 iɨ 15 =nE

16 +p 17 +Mx 18 ɶ 19 ʴEx 20 |i{x 21 |n 22 xɨɺ

ʺv=+n& 5,2,97 ʺv=+n 47 ʺv -

1 Mb 2 h 3 xʦ 4 V(VҴ) 5 h 6 Eh 7 xɹ{ɴ 8 {ƺ 9 {ɶ({ɮ)

10 x 11 H 12 ƺ(ɺ) 13 inxiɤɱɱɱ]x >R

14 V]P]E]Eɱ& I{ 15 {h 16 =nE 17 Cl 18 Eh 19 x 20 i

21 ɨ 22 {RM 23 {k 24 {l 25 n 26 \V 27 hb 28 {j 29 S]

30 E{ 31 Mhb(Ehb) 32 33 E 34 vɮ 35 ɹx 36 {Ix 37 乨x

38 { 39 Ehb 40 IpVxi{i{ɪ& S

ʺxv=+n& 4,3,93 ʺxv 11 ʺxv -

1 h 2 v֨i 3 EV 4 ɱ 5 EҮ 6 Mxvɮ 7 EιExv 8 nn(nn)

9 MxnE(MΤnE)

ʺɴ=+n& 8,3,71 ʺɴ-+n 5 ʺɴ -

1 ɽ 2 ] 3 i 4 \V

J=+n& 3,1,18 J=+n 11 J -

1 n&J 2 i{i 3 ESU 4 + 5 +ɻ 6 +E 7 |i{ 8 Eh 9 f

J=+n& 5,2,131 J=+n 17 J -

1 n&J 2 i{i(i|) 3 ESU 4 +(+) 5 +ɻ 6 +E 7 f 8 |i{ 9 ұ

10 11 ɱ I{ 12 E{h 13 |hɪ(|hɪ) 14 EI

iRMɨ=+n& 4,2,80 iRMɨ 18 iRMɨ -

1 xSk 2 ʴ|Sk 3 ɽSk 4 ɽ{j 5 x 6 i 7 G 8 ʴO

9 Vɴ{x 10 +Vx 11 x 12 +Vɮ 13 VҴ 14 Eh 15 ʴOɽ

ִɺi=+n& 4,2,77 ִɺi=+n 15 ִɺi -

1 h 2 hb 3 Jhb 4 ʱx 5 E{ʮx 6 ʶJhbx 7 EE 8 E]Eh

9 EhEh 10 EE 11 EExv֨i 12 +ʽCl

ֹɨ(x)=+n& 8,3,98 ֹɨx-+n 18 ֹɨ +EiMh&

1 xɹɨ 2 nɨ 3 ֹv& 4 xɹv&(xɹv&) 5 nv& 6 xɹxv&(xɹxv&)

7 nxv& 8 ֹ`(ֹ]) 9 MʮH& Yɪɨ 10 |iιhE 11 Vɱɹɽ

12 nxnʦɹhɨ(nxnʦɹSxɨ) 13 Bi Yɪ +Mi

l=+n& 8,3,64 l=+n 11 l -

1 xɪ 2 v 3 ʺS 4 \V 5 \V 6 n 7 iɨ 8 x 9

=+n& 5,4,3 lڱ=+n 13 lڱ -

1 +h 2 ɹ 3 < 4 Eh iɱ 5 ɴ ʽ 6 Mj +SUnx 7 ֮ +

8 Vh ʱɹ 9 Eɮ{j 10 Eɮҷɶ֮

xi=+n& 7,1,49 xi=+n 2 xi +EiMh&

1 {i

{=+n& 6,1,188 {-+n 3 \ɹ{(ɪ) viɴxiɮMh&(+nn)

ɮ=+n& 1,1,37 ɮ-+n 150 ɮ +EiMh&

1 +xiɮ 2 |iɮ(+xink&) 3 {xɮ 4 xiɮ 5 =SS 6 x 7 @vE 8 @i

9 M{i 10 +ɮi 11 +xiEi 12 13 ɺ 14 n 15 j 16 ɪɨ

17 Sɮ 18 xE 19 <ǹi 20 Vɨ 21 iڹhҨ 22 ʽ 23 +vɺ(+ɺ)

24 ɨɪ 25 xE 26 ɪɨ 27 xH 28 x\ 29 i 30 31 32 <r

33 +r 34 i 35 i 36 xi 37 xi 38 iɮ(+tnk&) 39 +xiɮh

40 E 41 VE 42 E 43 xE 44 E 45 ɨ 46 x 47 ɽ

48 +ɨ 49 v 50 ɹ] 51 ʴx 52 xx 53 κi 54 +xn 55 +κi

56 ɨ 57 xɽɪɺ 58 n 59 v 60 n] 61 l 62 ʨl

63 ExEɮxvIɮxi& +ɪҦɴ& S 64 {֮ 65 ʨl 66 ʨlɺ 67 ֽ

68 |ɴɽE 69 |ɴʽE 70 +ɪǽɨ 71 +Ihɨ 72 n 73 jɨ 74 ɨɨ

75 xɨɺ 76 ʽE 77 ɺiɺ EiɺS S +Slɱ Sl& S 78 +l 79 +

80 +ɨ 81 |ix 82 |ɶx 83 R 84 ɨ 85 Eɨɨ 86 |Eɨɨ 87 ڪɺ

88 Ii 89 S 90 iɨ 91 RI 92 ƴi 93 +ɶɨ 94 {n

95 +ʴɺ 96 +xɶɨ 97 xiɨ 98 xin 99 n 100 +Vɻɨ 101 xiiɨ

102 + 103 ڮ 104 ִɮ 105 Z]i 106 iɮ 107 ֹ` 108 E

109 +\Vɺ 110 + 111 ʴlE 112 VE 113 +xE 114 Sɮɪ 115 Sɮ

116 Sɮjɪ 117 Sɮ 118 Sɮi 119 +iɨ 120 +xֹE 121 +xֹE

122 +ֹ] 123 +xɺ 124 +xɮ 125 ɮ 126 n` 127 ɱi 128

129 +E 130 n 131 n 132 ɺ|ɦiɪ& |E ɨɺxi䦪&

133 xi& Eil& 134 iʺɴi

ɺ=+n& 4,1,10 ɺ=+n 7 ɺ -

1 nʽi 2 xxxo 3 i 4 i 5 iɺ 6 Siɺ

Mi=+n& 7,3,7 Mi=+n 7 Mi -

1 vɮ 2 RM 3 RM 4 b 5 ɴɽɮ 6 {i

=+n& 1,4,17 =+n 235 |iɪ&

1 + 2 Vɺ 3 + 4 +] 5 ɺ 6 ] 7 ɨ 8 ʦɺ 9 R 10 ɺ

11 R 12 + 13 +ɨ 14 R 15 { 16 ]{ 17 R{ 18 b{ 19 20 Rҹ

21 Rx 22 S{ 23 i 24 R 25 +h 26 h 27 +\ 28 x\ 29 x\ 30 <\

31 E 32 \ 33 fE 34 BE 35 fE 36 +ɮE 37 Uh 38 f\ 39 i 40 P

41 fE\ 42 J\ 43 U 44 i 45 x 46 `E 47 h 48 ʡ\ 49 ʡx 50 bi

51 Px 52 E 53 ]h 54 `\ 55 \ 56 x 57 58 <x 59 j

60 ʴvɱ 61 H 62 \ 63 x 64 E 65 `S 66 < 67 68 69 \ 70 EE

71 bi{ 72 bɱS 73 ɱS 74 iE 75 E 76 i{ 77 U 78 \`

79 80 + 81 Bh 82 ] 83 ]ֱ 84 `{ 85 `x 86 { 87 {

88 E 89 hx 90 fxE 91 iʺ 92 ]\ 93 `x 94 ` 95 `S 96 <EE

97 f 98 bh 99 ɱ 100 <x 101 iiɱ 102 lx 103 bx 104 <Ex 105 bh

106 Pɺ 107 i 108 i 109 iɱ 110 <xS 111 \ 112 Eh{ 113 VɽS

114 Sh{ 115 x 116 x\ 117 ɱS 118 RE]S 119 E]S 120 E]ɮS 121 ]]S

122 ]S 123 ʤbS 124 ʤɮҺS 125 <xS 126 {]S 127 +`S 128 <iS

129 nPxS 130 jS 131 i{ 132 iɪS 133 +S 134 b 135 b] 136 l]

137 <lE 138 iҪ 139 iɨ] 140 S 141 <S 142 x 143 ʴx 144 =S 145 <Ǯx

146 ֺ 147 Mx 148 +ɱS 149 +]S 150 +S 151 152 153 i 154 i 155 ɺ

156 jɱ 157 158 +i 159 n 160 ̽ 161 nxҨ 162 lɱ 163 lɨ 164 l

165 +iɺS 166 +i 167 Bx{ 168 +S 169 +ʽ 170 +ʺ 171 v 172 vɨ\ 173 vɨ\

174 {ɶ{ 175 +x 176 +ExS 177 Sɮ] 178 iɨ{ 179 <`x 180 iɮ{ 181 <Ǫɺx

182 E{{ 183 n 184 nҪɮ 185 ɽS 186 ViҪɮ 187 +ES 188 +bS

189 b{S 190 ]S 191 bi{S 192 biɨS 193 \] 194 ]hh 195 +ɨ 196 +

197 S 198 iEx 199 200 x 201 iɱ 202 S 203 i 204 j 205 bS

206 ]S 207 S 208 209 +{ 210 <S 211 E{

=+n& 3,1,73 =+n 34 \(+ʦɹɴ) viMh&

iE=+n& 6,3,2 iE=+n 4 iE -

1 +xiE 2 nl 3 ESU

ʮi=+n& 4,1,100 ʮi=+n 26 ʮi -

1 Exnɺ 2 E 3 +EVڹ(+EVֹ/+Eڹ) 4 vM 5 ʴɹh

6 |iɤv 7 liɮ 8 lxiɮ 9 Mʴι` 10 xɹn 11 ɤɮ 12 +ɺ 13 `

14 {E 15 n 16 {xɦ 17 {j 18 nʽi 19 xxxo

iE=+n& 4,3,167 iE=+n 16 iE -

1 EiE 2 xJɮVx 3 ɹEhb 4 nb 5 nb 6 i{E 7 pI 8 Eɱ

9 vI(vRI) 10 MɦE 11 Eh]EʮE 12 Sɨ{(S\S) 13 ʱE

κi(x)=+n& 5,4,138 κix-+n 19 κix -

1 Eqɱ 2 + 3 EʶE 4 Ei 5 E] 6 E]E 7 Mhb

8 Ehb 9 EhbE 10 +V 11 E{i 12 Vɱ 13 Mhb 14 ɽ(ʽ)

15 MhE 16 Eڱ